HF0011 Matematik, introduktion /Basårskurs/ 1,0 fup

Introduction to Mathematics

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Algebra, ekvationslösning och formelbehandling

Lärandemål *

Repetition av centrala moment från gymnasiets kurs matematik C

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Matematik C

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • KON1 - Kontrollskrivning, 1,0 fup, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Kontrollskrivning, betygsskala P/F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Niclas Hjelm

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HF0011

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Förberedande nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Niclas Hjelm (niclas.hjelm@sth.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.