HF0016 Fysik B /Basårskurs/ 18,0 hp

Physics B

 • Utbildningsnivå

  Förberedande nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen skall ge ett naturvetenskapligt synsätt och en förståelse för grundläggande fysikaliska samband och ge en god grund för vidare studier inom fysik och tekniska ämnen som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningar.Efter avslutad kurs skall studenten ha insikt i fysikens arbetsmetoder, kunna genomföra experimentella undersökningar av fysikaliskt mätbara storheter samt kunna utföra beräkningar inom de avsnitt som definieras i kurs PM 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • rörelsebeskrivningar i två dimensioner, rörelsemängd, impuls och krafter som verkar i dessa sammanhang
 • elektriska och magnetiska fält, induktion, mekaniska och elektromagnetiska vågor och dess egenskaper
 • atomers struktur och sambanden mellan energinivåer och atomspektra
 • ljusets natur
 • joniserande strålning, radioaktivt sönderfall, fission och fusion samt massa-energiekvivalensen
 • relativistiska beräkningar.
 • ljuset, dess reflektion och brytning samt några tillämpningar inom detta område

Kursens huvudsakliga innehåll

Fysik motsvarande naturvetenskapligt program på gymnasieskolan.

Kursupplägg

Kursen innehåller föreläsningar, obligatoriska laborationer, seminarier och studiebesök

Behörighet

Grundläggande behörighet, matematik B

Litteratur

Alfons m.fl. HEUREKA Fysik för gymnasieskolan,Kurs  BBjörk-Brolin Formler och tabeller

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftliga tentamina. (TEN1; 7,5 hp)  och (TEN2; 7,5 hp). Betygsskala A-F. Väl genomförda laborationer (LAB1; 3hp). Betygsskalan P/F Laborationsrapporter skall vara skrivna med datorn som hjälpmedel.Slutbetyg grundas på samtliga moment. Dessutom kan det krävas godkända redovisningar muntligt och/eller skriftligt av valda uppgifter

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Staffan Linnaeus

Examinator

Staffan Linnaeus <linnaeus@kth.se>

Övrig information

Endast öppen för studerande på Tekniskt basår på KTH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.