HF0023 Kemi för basår I 9,0 hp

Chemistry for Technical Preparatory Year I

 • Utbildningsnivå

  Förberedande nivå
 • Kursnivå (A-D)

 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT17 för programstuderande

HT17 för programstuderande

 • Perioder

  HT17 P1 (4,5 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50935

 • Kursen startar

  2017 vecka: 35

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 3

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Flemingsberg

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Del av program

HT16 för programstuderande

 • Perioder

  HT16 P1 (4,5 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50134

 • Kursen startar

  2016 vecka: 35

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 3

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Flemingsberg

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Del av program

Lärandemål

Syfte:

Kursens mål är att göra studenten väl förberedd inför ingenjörsstudier på KTH. Studenten ska förstå betydelsen av kemi i den värld vi lever i.

Vidare ska studenten efter genomgången kurs vara väl förtrogen med modeller, teoretiska resonemang och beräkningar. Studenten ska få kännedom om olika ingenjörsmässiga tillämpningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

•                     genomföra experimentella undersökningar med tillfredsställande noggrannhet och på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt, samt bearbeta, redovisa och tolka resultatet och redogöra för detta såväl muntligt som skriftligt.

•                     använda det periodiska systemet dels för att beskriva atomernas uppbyggnad, dels för att kunna förutsäga likheter och skillnader i grundämnenas kemiska egenskaper.

•                     beskriva hur modeller för olika typer av kemisk bindning bygger på atomernas elektronstruktur och relatera olika ämnens egenskaper till bindningens typ och styrka samt till ämnets uppbyggnad.

•                     tolka, skriva och använda sig av formler för kemiska föreningar och

reaktioner och därvid föra stökiometriska resonemang samt utföra enkla beräkningar

•                     tolka entalpiförändringen och bindningsenergierna vid kemiska reaktioner samt använda sig av dessa för att diskutera energiomsättningen.

•                     använda begreppen oxidation och reduktion i spontana och icke spontana reaktioner.

•                     identifiera vanliga starka och svaga syror och baser, utföra enkla pH-beräkningar, använda begreppet neutralisation i samband med stökiometriska beräkningar och ha kännedom om buffertsystem.

•                    använda kunskaper i kemi inom vardagliga, tekniska och miljörelaterade sammanhang.

Materia och kemisk bindning

•                     Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.

•                     Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen.

Reaktioner och förändringar

•                     Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.

•                     Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi.

•                     Fällningsreaktioner.

•                     Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner.

Stökiometri

•                     Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.

•                     Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.

Analytisk kemi

•                    Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering.

Behörighet

Gymnasiets Matematik 2a, 2b, 2c eller Matematik B

Litteratur

Kurslitteratur anges senast sex veckor innan kursstart. Information finns på hemsidan.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

TEN1 - Tentamen, 7,0 hp. Betyg P/F

LAB1 - Laborationskurs, 2,0 hp. Betyg P/F.

Slutbetyg erhålls om samtliga examinationsmoment är godkända. Slutbetyget baseras på poängsumman på tentamen.

Ges av

STH/Grundläggande naturvetenskap

Examinator

Sara Sebelius <sara.sebelius@sth.kth.se>

Övrig information

Motsvaras av ML0023 och KH0023

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT2014.
Examinationsinformation giltig från och med HT2016.