HF0025 Fysik för basår II 18,0 hp

Physics for Technical Preparatory Year II

  • Utbildningsnivå

    Förberedande nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Övergripande mål

Kursen skall främja ett naturvetenskapligt synsätt och ge en förståelse för grundläggande fysikaliska begrepp och samband samt ge en god grund för vidare studier inom fysik och tekniska ämnen som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningarna.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Genomföra, beskriva, analysera och redovisa experiment för att undersöka i kursen berörda fysikaliska fenomen.

Tillämpa fysikens arbetsmetoder, fysikaliska begrepp och storheter samt grundläggande fysikaliska modeller.

Identifiera, analysera och lösa fysikaliska problem samt redovisa dem på ett strukturellt sätt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Delkurs1: TEN1

Kaströrelse, cirkulär rörelse, elektriska fält, potential, kondensatorn, magnetiska fält, induktion, växelspänning.

Delkurs1: TEN2

Mekaniska vågor, elektromagnetiska vågor, reflektion, brytning och interferens, svängningsrörelse fotoelektrisk effekt, atomer och kvantmekanik, atomkärnan och radioaktivitet, relativistiska effekter.

Laborationer: LAB1

Omfattar delkurs 1 och 2.

Behörighet

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012:

Matematik kurs C, Fysik A och Kemi A eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller betyget 3

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012:

Matematik 3, Fysik 1b1 (alternativt Fysik 1a) och Kemi 1. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E

Litteratur

Kurslitteratur anges senast 6 veckor innan kursstart. Information finns på kurshemsidan.

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 8,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENB - Tentamen, 8,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

TEN1 - Tentamen, 8 hp. Betyg: P/F (samt poäng).

TEN2 - Tentamen, 8 hp. Betyg: P/F (samt poäng).

LAB1 - Laborationer, 2 hp. Betyg: P/F.

Dessutom kan det krävas godkända redovisningar muntligt och/eller skriftligt av valda uppgifter under kursen. Betyg: P/F.

För slutbetyg krävs att samtliga examinationsmoment är godkända. Slutbetyg basera på poängsumman från båda tentamina, TEN1 och TEN2.

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Staffan Linnaeus <linnaeus@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.