HF0025 Fysik för basår II 18,0 fup

Physics for Technical Preparatory Year II

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Delkurs1: TEN1

Kaströrelse, cirkulär rörelse, elektriska fält, potential, kondensatorn, magnetiska fält, induktion, växelspänning.

Delkurs1: TEN2

Mekaniska vågor, elektromagnetiska vågor, reflektion, brytning och interferens, svängningsrörelse fotoelektrisk effekt, atomer och kvantmekanik, atomkärnan och radioaktivitet, relativistiska effekter.

Laborationer: LAB1

Omfattar delkurs 1 och 2.

Lärandemål *

Övergripande mål

Kursen skall främja ett naturvetenskapligt synsätt och ge en förståelse för grundläggande fysikaliska begrepp och samband samt ge en god grund för vidare studier inom fysik och tekniska ämnen som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningarna.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Genomföra, beskriva, analysera och redovisa experiment för att undersöka i kursen berörda fysikaliska fenomen.

Tillämpa fysikens arbetsmetoder, fysikaliska begrepp och storheter samt grundläggande fysikaliska modeller.

Identifiera, analysera och lösa fysikaliska problem samt redovisa dem på ett strukturellt sätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012:

Matematik kurs C, Fysik A och Kemi A eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller betyget 3

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012:

Matematik 3, Fysik 1b1 (alternativt Fysik 1a) och Kemi 1. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur anges senast 6 veckor innan kursstart. Information finns på kurshemsidan.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 fup, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 8,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENB - Tentamen, 8,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

TEN1 - Tentamen, 8 hp. Betyg: P/F (samt poäng).

TEN2 - Tentamen, 8 hp. Betyg: P/F (samt poäng).

LAB1 - Laborationer, 2 hp. Betyg: P/F.

Dessutom kan det krävas godkända redovisningar muntligt och/eller skriftligt av valda uppgifter under kursen. Betyg: P/F.

För slutbetyg krävs att samtliga examinationsmoment är godkända. Slutbetyg basera på poängsumman från båda tentamina, TEN1 och TEN2.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sven Staffan Linnaeus

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HF0025

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Förberedande nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.