Hoppa till huvudinnehållet

HF1200 Miljökunskap 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HF1200 (VT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Miljöeffekter
 • Miljötekniker: gas- och luftrening, vattenrening mm
 • Helhetssyn på miljöarbete
 • Prioriteringar i företagets miljöarbete, livscykelbedömningar
 • Samhällets styrmedel, miljölagstiftning, miljökonsekvensbeskrivningar
 • Avfallshantering och kretsloppsprinciper
 • Fysisk arbetsmiljö: belastning, buller, belysning, kemiska hälsorisker mm
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Ergonomisk arbetsplatsutformning
 • Projektarbete och användbarhet vid upphandlingar

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:

 • Kunna så mycket om aktuella miljöproblem, miljötekniker och lagstiftningsfrågor att han/hon kan utveckla och upprätthålla produkter och processer på ett ekologiskt hållbart sätt, medverka upphandling och kontakter med myndigheter på ett tekniskt och etiskt hållbart sätt
 • Kunna så mycket om arbetsskadeprevention, såväl egen som andras, att han/hon kan förebygga arbetsskada genom att tillämpa kunskaper för ett hälsofrämjande arbetssätt. Studenter skall kunna tillämpa och utveckla framtida arbetsplatsers miljö- och kvalitetssystem genom att kunna dokumentera, mäta, följa upp och förbättra arbetsrutiner och åtgärda eventuella brister

Kursupplägg

Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer, arbetsredovisningar, seminarier och självstudier. Obligatorisk närvaro gäller för övningar, laborationer och motsvarande.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för högskoleingenjörsutbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

”Hållbar utveckling: en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare.”  Fredrik Gröndahl, Magdalena Svanström. Liber

Utvalda kapitel ur boken: ”Arbete och teknik på människans villkor”, Prevent. (utvalda kapitel kan köpas som pdf av STH)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på samtliga moment, betygsskalan A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HF1200

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anna Williamsson, anna.williamsson@sth.kth.se