HF1200 Miljökunskap 6,0 hp

Environmental Science

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:

 • Kunna så mycket om aktuella miljöproblem, miljötekniker och lagstiftningsfrågor att han/hon kan utveckla och upprätthålla produkter och processer på ett ekologiskt hållbart sätt, medverka upphandling och kontakter med myndigheter på ett tekniskt och etiskt hållbart sätt
 • Kunna så mycket om arbetsskadeprevention, såväl egen som andras, att han/hon kan förebygga arbetsskada genom att tillämpa kunskaper för ett hälsofrämjande arbetssätt. Studenter skall kunna tillämpa och utveckla framtida arbetsplatsers miljö- och kvalitetssystem genom att kunna dokumentera, mäta, följa upp och förbättra arbetsrutiner och åtgärda eventuella brister

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Miljöeffekter
 • Miljötekniker: gas- och luftrening, vattenrening mm
 • Helhetssyn på miljöarbete
 • Prioriteringar i företagets miljöarbete, livscykelbedömningar
 • Samhällets styrmedel, miljölagstiftning, miljökonsekvensbeskrivningar
 • Avfallshantering och kretsloppsprinciper
 • Fysisk arbetsmiljö: belastning, buller, belysning, kemiska hälsorisker mm
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Ergonomisk arbetsplatsutformning
 • Projektarbete och användbarhet vid upphandlingar

Kursupplägg

Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer, arbetsredovisningar, seminarier och självstudier. Obligatorisk närvaro gäller för övningar, laborationer och motsvarande.

Behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för högskoleingenjörsutbildning.

Litteratur

”Hållbar utveckling: en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare.”  Fredrik Gröndahl, Magdalena Svanström. Liber

Utvalda kapitel ur boken: ”Arbete och teknik på människans villkor”, Prevent. (utvalda kapitel kan köpas som pdf av STH)

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F

Slutbetyget grundas på samtliga moment, betygsskalan A-F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Anna Williamsson, anna.williamsson@sth.kth.se

Examinator

Charlotta Dellve <dellve@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.