Hoppa till huvudinnehållet

HH1801 Kalkylering och entreprenörskap 7,5 hp

Kursen ingår kombinationsutbildningen Teknik och ekonomi, och läses termin 1 innan den studerande till termin 2 börjar på vald teknikinriktning,

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HH1801 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper i hur kalkyler upprättas och används i nystartade företag samt i etablerade med ofta delvis given infrastruktur.

Praktiskt arbete med produkt- och investeringskalkylering på såväl kort som lång sikt, utförs med hjälp av exempel från företag i olika branscher.

Aktuella kvalitativa och kvantitativa ekonomiska metoder som tillämpas i teknikorienterade företag analyseras, jämförs och utvärderas.

Processen att skapa en affärsidé och realisera den på lämplig marknad studeras. Inblick ges i att det finns varierande drivkrafter bakom nystartade företag.

Lärandemål

För betyg godkänd, E, skall studenten kunna

Redogöra översiktligt för samhällsekonomiska företeelser t ex
marknadsekonomi, sysselsättning, tillväxt och utrikeshandel samt
motivera olika ekonomiskt politiska aktiviteter med utgångspunkt i
sina egna värderingar.
Tillämpa entreprenörskap genom att redogöra för affärsmodeller, affärsplanering, strategi, hållbar affärsutveckling och marknadsföring som innovativt kan skapa värde och konkurrenskraft

Övergripande känna till sökvägar för information om samhällets krav och villkor för små företag. Redogöra för villkor för entreprenörskap i nystartade företag

Redogöra för relevanta aspekter av hållbar utveckling

Redogöra för hur hållbart entreprenörskap kan höja kvalitet och resultat genom att ta tillvara mänskliga resurser och behov

Formulera en affärsplan med lämpligt innehåll

Tillämpa standardmetoder för kalkyler, sammanställa beräkningar, analysera och utföra känslighetsanalyser, inkluderande att tolka och motivera val av lämplig metod som underlag för beslut

Tillämpa lönsamhets- och result- och känslighetsanalys med beräkning  av nollpunkt, täckningsgrad och säkerhetsmarginal

Ställa upp och tillämpa kalkylmodeller baserade på direkta och
indirekta kostnader – självkostnadskalkyler samt kalkylmodeller
baserade på sär- och samkostnader – bidragskalkyler.

Tillämpa produktkalkyl som självkostnadskalkyl med direkta kostnader och schablonfördelade indirekta omkostnader, samt jämföra med ABC-kalkyl 

Tillämpa produktkalkyl som bidragskalkyl med sär- och samkostnader samt analys med två variabler (produkter) och flera bivillkor

Tillämpa investeringskalkyl genom bl.a. pay-back-, nuvärde-, internränte- och annuitetsmetod i en investeringsbedömning

Kunna analysera och förklara vid vilken typ av långsiktiga investeringar som en viss kombination av respektive metoder ger bästa beslutsunderlag, rapportera resultatet av utförda beräkningar i en sammanställning kompletterad med såväl känslighetsanalys som rekommendationer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN2 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp)
Godkända övningar (ÖVN2; 3,0 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HH1801

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Sillén (petersil@kth.se)

Övrig information

Kursplan fastställd av utbildningsnämnd Syd 2004-08-25

Tidigare kursnummer 6H2952