Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HI1009 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Analys och systemspecifikation
 • Design och implementationsregler för återanvändning, underhåll och utbyggbarhet
 • Metoder för testning och programvalidering
 • Dokumentation, installationsanvisningar och manual
 • Versionshantering
 • Upphovsrättsliga och andra juridiska aspekter på programvaruutveckling.

Lärandemål

Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande förståelse och träning i de metoder och verktyg som används vid framtagning av större program.

Efter genomgången kurs ska studenten ha:

 • kunskaper om genomförandet av utvecklingsprocessen för en större programvara med hänsyn tagen till återanvändbarhet, underhåll och utbyggbarhet
 • förmåga att genomföra analys och design av en större programvara
 • färdighet i att implementera och testa en större programvara
 • färdigheter i dokumentation (både ur utvecklar- och användarperspektiv)
 • uppnått fördjupade kunskaper om att arbeta i projektform

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kurser motsvarande HI1900 Programmering grundkurs, HI1007 Objektorienterad programmering med Java, HI1011 Datastrukturer och algoritmer

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Av institutionen utdelad kursbunt.

Eventuella ändringar meddelas senast 4 veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen avslutas med en presentationsdag där grupperna presenterar sin slutprodukt. I samband med presentationen överlämnas till handledaren en CD innehållande den färdiga produkten med tillhörande installationsprogram, en rapport samt all källkod.
Godkänt projektarbete (PRO1; 7,5 hp), betygsskalan A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Reine Bergström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HI1009

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Håkan Strömberg, hakan.stromberg@sth.kth.se

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H3105