Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HI1014 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Distribuerade objekt (rmi, corba)
 • Meddelandesystem (jms)
 • Enterprise frameworks (j2ee, .net)
 • Webbaserade system och programmering av tunna klienter
 • Webservices
 • Arkitektur och design av distribuerade system
 • 3-lager arkitektur
 • Transaktioner
 • Samtidighet
 • Säkerhet

Lärandemål

Kursens mål är att ge kunskaper för att kunna utveckla system som kommunicerar mellan flera olika datorer. Exempel på detta kan vara affärskritiska system för Internet.

Efter avslutad kurs skall studenterna:

 • Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur
 • Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska system och i distribuerade system
 • Beskriva hur man utvecklar enkla system med inbyggd kommunikation på olika sätt
 • Kunna skapa webbaserade lösningar
 • Vara insatt i och beskriva säkerhetsaspekter kring distribuerade applikationer

För högre betyg ska man:

 • Kunna analysera, diskutera och jämföra olika distribuerade lösningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Goda kunskaper i objektorienterad programmering och gränssnittsprogrammering med Java t.ex. motsvarande kursen HI1007 Objektorienterad programmering med Java.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • RED1 - Redovisning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp), betygsskalan A-F
Godkända laborationer (LAB1; 3,5 hp), betygsskalan A-F.

Slutbetyg grundas på samtliga moment.    Betygsskalan A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jonas Willén

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HI1014

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Wåhslén, jonas.willen@sth.kth.se

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H3501