Hoppa till huvudinnehållet

HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp

Kursen ska fungera som en introduktion till programmering och ge en genomgång av ett imperativt programmeringsspråk. Kursen ska ge en stabil grund för kommande kurser som innehåller programmering.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HI1024 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande kunskaper om programutveckling och datorer
Semantik, syntax, data, information och positionssystem
Enkla och sammansatta datatyper, variabler, minnesadresser, referenser och värden
Tilldelning, operatorer, logik
Sekvens, selektion, iteration
Algoritmer, problemlösning, flödesschema, top-down-programmering och pseudokod
Modulär programmering, funktioner och uppdelning av program i flera filer
Filhantering och filformat

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 1. Utifrån en given avgränsad problemställning skapa ett fungerande program där koden är strukturerad, lätt att läsa och vid behov uppdelad i funktioner.
 2. Analysera en större programmeringsuppgift och till denna skapa ett väl fungerande program där koden är bra strukturerad, lätt att läsa och uppdelad i funktioner på ett strukturerat sätt.
 3. Använda externa filer för datalagring.
 4. Läsa och förstå samt felsöka kod.
 5. Känna till några grundläggande begrepp inom datakunskap relevant för programmering.
 6. Förstå olika tekniker för problemlösning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till högskoleingenjörsutbildning på KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Datorövningar, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänd kurs krävs godkänt på samtliga moment. Slutbetyget grundas på momentet TEN2 med betygsskalan A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HI1024

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nicklas Brandefelt (nicklas.brandefelt@sth.kth.se)