Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen tar upp objektorienterat tänkande och modellering samt programmering i ett objektorienterat språk (för tillfället Java). Kursen ger kunskaper i objektorienterad programmering och modellering som kommer att användas inom andra områden i utbildningen.

I kursen ingår även implementering av applikationer med grafiska användargränssnitt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan HI1027 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Bakgrunden till objektorienterad programmering: (abstrakta datatyper, inkapsling, återanvändning)
 • Principer för objektorienterad programmering: klasser, objekt, relationer mellan klasser och objekt, arv, polymorfism
 • Objektorienterad programutveckling: analys, design och implementering
 • Unified Modeling Language: användningsfall, sekvensdiagram och klassdiagram
 • Syntax och implementering i något objektorienterat språk
 • Felhantering
 • Strömmar
 • Trådprogrammering
 • Grafiska gränssnitt och händelsehantering
 • Introduktion till OO designmönster

Lärandemål

Kursen skall ge studenterna grunderna i objektorienterat tänkande vid programmering samt goda kunskaper i syntax och programmeringsteknik i ett objektorienterat språk.
För godkänt betyg skall studenten:

 1. Kunna redogöra för objektorienterade principer som inkapsling, återanvändning, arv, hög kohesion och låg koppling
 2. Utifrån ett givet problemområde kunna ta fram användningsfall, och tillhörande scenarios, samt utifrån dessa ta fram en modell för implementation i form av sekvens- och klassdiagram med klasser och relationer som följer objektorienterade principer
 3. Kunna redogöra för några vanliga objektorienterade designmönster

För godkänt betyg skall studenten dessutom, i ett givet objektorienterat språk, kunna:

       4.   Skriva klasser som följer objektorienterade principer som inkapsling, återanvändning, arv, hög kohesion och låg koppling

       5.   Använda undantag (exceptions) för att signalera fel samt hantera dessa på lämplig nivå i applikationen

       6.   Använda sig av strömmar för att läsa från och skriva till olika typer av källor och mål

       7.   Implementera multitrådade applikationer samt skydda delade data från synkroniseringsproblem 

       8.   Skriva applikationer med grafiska gränssnitt och händelsehantering, med tillämpningar av lämpliga designmönster 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarad kurs HI1024, Programmering, grundkurs eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Introduction to Java Programming and Data Structures, Comprehensive version, 11th edition, Y. Daniel Liang, Pearson Education

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övningar, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd tentamen (TEN1; 3,5 hp), betygsskalan A-F
Tentamen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Godkända laborationer (ÖVN2; 4,5 hp), betygsskalan P, F

Slutbetyget grundas på samtliga moment. Betygsskalan A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Lindström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HI1027

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd