HI1031 Distribuerade informationssystem 7,5 hp

Distributed Information Systems

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Distribuerade objekt
 • Webservices
 • Indirekt kommunikation
 • Enterprise ramverk
 • Webbaserade system och programmering av tunna klienter
 • Arkitektur och design av distribuerade system, speciellt flerlager arkitektur
 • Transaktioner, speciellt avseende samtidighet
 • Säkerhet
 • Exempel på tillämpning av matematiska metoder för distribuerade system

Lärandemål *

Kursens mål är att ge kunskaper för att kunna utveckla system som kommunicerar mellan flera olika datorer. Exempel på detta kan vara affärskritiska system för Internet.

Efter avslutad kurs skall studenterna:

 • Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur
 • Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska system och i distribuerade system
 • Beskriva hur man utvecklar enkla system med inbyggd kommunikation på olika sätt
 • Kunna skapa webbaserade lösningar
 • Vara insatt i och beskriva säkerhetsaspekter kring distribuerade applikationer
 • Kunna förklara hur samtidighet hanteras i en distribuerad miljö
 • Kunna kritiskt analysera, diskutera och jämföra olika distribuerade metoder och modeller

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För att antas till kursen krävs godkänt i följande kurser (eller motsvarande kurser)
•    Objektorienterad programmering(HI1027)
•    Databasteknik(HI1030)

Rekommenderad förkunskap
Kursen algoritmer och datastrukturer HI1029

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LABA - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • RED1 - Tentamen och inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tentamen (RED1; 3 hp), betygsskalan A-F
Godkända laborationer (LABA; 4,5 hp), betygsskalan A-F.

Slutbetyg grundas på samtliga moment. Betygsskalan A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Reine Bergström

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HI1031

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Reine Bergström (reine.bergstrom@sth.kth.se)