HI1200 Grundläggande programmering 6,0 hp

Computer Programming, Basic Course

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • bakgrund, introduktion till programspråk
 • problemanalys, strukturering
 • modulär programmering, felsökning, testning
 • datatyper, variabler, sammansatta datatyper·      sekvens, selektion, repetition
 • operatorer, aritmetik
 • funktioner/metoder
 • filhantering
 • implementering i något matematiskt programmeringsspråk, t.ex matlab.

Lärandemål *

Kursen ska fungera som en introduktion till programmering och ge en genomgång av ett imperativt programspråk. Kursen ska ge en stabil grund för kommande kurser som innehåller programmering samt för tillämpade kurser inom utbildningen som bildanalys, reglerteknik och simulering.

För godkänt betyg ska studenten kunna skriva strukturerade program i ett givet språk, med särskild vikt vid att:

 • formulera enkla algoritmer för givna problem och överföra dessa till programkod
 • använda en utvecklingsmiljö för att skriva, exekvera och felsöka ett program.
 • införa och välja datatyper och variabler, även sammansatta, för lagring av data
 • skriva funktioner för väl avgränsade uppgifter
 • dela upp problem i delproblem, implementera och testa steg för steg, med val av lämpliga testdata
 • dela upp ett program i flera moduler/filer för att främja abstraktion, återanvändning och underhåll
 • skriva exekverbara program utifrån enkel programdesign (t ex top down design-schema, pseudokod eller flödesschema)
 • använda externa filer för datalagring

 för högre betyg ska studenten kunna:

 • analysera större programmeringsuppgifter och strukturera lösningar på flera nivåer, innefattande problemanalys, övergripande design, väl utformade användargränssnitt, uppdelning i delproblem, moduler och funktioner, samt implementation.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för civilingenjörsutbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Chapman, MatLab Programming for Engineers, förlag Thomson. ISBN-10 0-495-24451-1.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TENA - Teoritentamen, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENB - Laborativ tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jonas Willén

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HI1200

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Wåhslén (jonas.wahslen@sth.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.