HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp

Medical Information and Communication Systems

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

·        Introduktion till signalbehandling

·        Introduktion till hälsoinformatik

·        Trådlösa sensorer och mobila applikationer med tillämpningar inom medicin, hälsa, motion och idrott

·        Datakommunikation och applikationsprotokoll för medicin och hälsotillämpningar

·        Medicinska informationssystem och programutveckling

·        IT-stöd inom vård, omsorg och fysisk träning

Lärandemål *

Kursens mål är att ge en bred introduktion till informations- och kommunikationsteknik för tillämpningar inom medicin, hälsa och idrott.

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

·       ha grundläggande kännedom om behandling av medicinska signaler

·       ha grundläggande kännedom om användning av trådlösa sensorer och mobila applikationer inom medicin, hälsa och fysisk träning

·       ha grundläggande kännedom om hälsoinformatik

·       ha grundläggande kännedom om medicinska informationssystem och kommunikationsprotokoll

·       ha grundläggande kännedom om IT-stöd inom vård och omsorg

·       ha grundläggande kännedom om programutveckling för applikationer inom hälsoområdet

·       ha kunskap om kedjan från patientdata till slutanvändare i en IT-baserad tjänst

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • RED1 - Redovisning, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd redovisning (RED1; 4 hp), betygsskalan A-F
Godkända laborationer (LAB1; 2 hp), betygsskalan P/F

Slutbetyg, betygsskalan A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Martin Jakobsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HI2010

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fernando Seoane Martinez (fsm@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.