Inför kursvalHI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger en bred introduktion till medicinsk teknik och hälsoinformatik samt standarder och bestämmelser inom medicinsk teknik. Tillämpningsområdet innefattar sjukvård, preventiv vård, äldrevård, friskvård, idrott, m-hälsa, vård i hemmet, mm. Fokus ligger på användandet av moderna informations- och kommunikationsteknologier (IKT) inom dessa områden. Kursen innehåller också en fördjupningsdel, där ett avgränsat ämne inom området studeras på djupet.

Den praktiska delen av kursen består av laborationer som täcker signalbehandling av medicinska signaler och konstruktion av mjukvarusystem för trådlösa sensorer och mobila applikationer inom sjukvård och idrott.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

• beskriva och diskutera hälsoinformatik och medicinsk teknologi

• hitta, analysera, syntetisera, och presentera vetenskapliga artiklar inom kursens ämnesområde

• använda vanliga kravanalysmetoder för att identifiera, resonera kring, och analysera behoven som vården ställer på IKT-lösningar

• implementera enkla IKT-system med användningsområde inom kursens ämnesområde

• tillämpa enkel signalbehandling på medicinska signaler

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

120 hp varav minst 60 hp inom teknik och matematik

Grundläggande kunskap i sannolikhetslära och statistik, t.ex. kursen HF1012 Matematisk statistik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • RED2 - Redovisning, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd redovisning (RED2; 2 hp), betygsskalan A-F
Godkända laborationer (LAB1; 2 hp), betygsskalan P/F

Slutbetyg, betygsskalan A-F

Slutbetyg baseras på lägre betyg på RED2 och TEN1

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Martin Jakobsson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HI2010

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fernando Seoane Martinez (fsm@kth.se)