Hoppa till huvudinnehållet

HL1013 Medicinska bilder 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HL1013 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Perspektiv på medicinsk avbildning

 • Den kliniska användningen av bilder

 • Röntgendiagnostik

 • Ultraljudsavbildning

 • Magnetresonansavbildning

 • Nukleärmedicin

 • Övrig avbildning

 • En laboration i bildrekonstruktion

 • Studiebesök vid olika verksamheter där medicinsk avbildning genomförs

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom ämnesområdet medicinsk avbildning vilket även innefattar analys av medicinska bilder.

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • Kommunicera med experter och diskutera problem inom området

 • Förklara och ge exempel på teknik och fysik för och klinisk användning av de fyra dominerande avbildande modaliteterna

 • Utveckla problemställningar och sammanhang kring olika avbildande metoder

 • Ge exempel på lämpliga avbildningstekniker vid olika medicinska problemställningar

 • Beskriva marknaden för medicinsk avbildning

 • Förklara tomografi och använda datorverktyg för att rekonstruera tvärsnittsbilder

 • Förklara och ge exempel på hur digitala röntgenavdelningar fungerar

Kursupplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och studiebesök. I kursen ingår även en fördjupningsuppgift.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i medicin och medicinsk teknik..

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föregående läsår användes:

Allisy-Roberts and Williams: Farr’s Physics for Medical Imaging, Second Edition, Elsevier 2007

Edwin GA Aird: Basic Physics for Medical Imaging, 1993

Lindén & Öberg: Jacobsons Medicin och Teknik, Studentlitteratur 2006

Bertil Jacobson: Teknik i praktisk sjukvård, Studentlitteratur 2003

Jean Pope: Medical Physics: Imaging. Heinemann 1999

In depth:

Prince & Links: Medical Imaging, Signals and Systems, Pearson Prentice Hall 2005

Guy & ffytche: An Introduction to the Principles of Medical Imaging, Imperial College Press 2005

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • RED1 - Redovisning, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För slutbetyg i kursen krävs både en godkänd tentamen samt att övriga obligatoriska moment i kursen är slutförda.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Matilda Larsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL1013

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Matilda Larsson (matilda.larsson@sth.kth.se)