HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 hp

Medicine and Medical Engineering, Basic Course

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Medicinsk teknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen vänder sig till personer utan traditionell medicinsk utbildning som behöver medicinska grundkunskaper för användning i yrkeslivet, t ex studenter i medicinsk teknik.Efter fullgjord kurs är målsättningen att studenten ska kunna:

* Definiera och använda grundläggande medicinsk terminologi och språk

* Definiera och översiktligt beskriva histologins och anatomins grunder

* Redogöra för och förklara funktion och anatomi beträffande de olika organsystemen hos människan

* Beskriva etiologi, symptom och behandling för viktigare sjukdomar i de olika organsystemen

* Redogöra för och förklara medicintekniska metoder för diagnostik och terapi

* Jämföra medicintekniska metoder med avseende på grundläggande fysikaliska principer och användningsområde

* Tillämpa den förvärvade medicintekniska kunskapen på medicinska frågeställningar

Kursens huvudsakliga innehåll

I medicindelen gås först översiktligt igenom medicinsk terminologi, anatomi, histologi och genetik. Därefter följer grundläggande genomgångar organiserade efter klassisk systemfysiologi: nerv och muskel, smärta, cirkulation, respiration, njure och vätskebalans, digestion och nutrition, endokrinologi och fortplantning. Den förvärvade fysiologiska förståelsen används avslutningsvis till att studera allmän sjukdomslära.I medicinteknikdelen behandlas diagnostik och terapi, sambanden med de tekniska metoder som används inom fysikalisk diagnostik, klinisk fysiologisk diagnostik, klinisk neurofysiologi, radiologisk diagnostik, internmedicin och terapi, kirurgi, intensivvård, obstetrik, onkologi och sjukhusfysik.

Behörighet

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet, Fysik B/ Fysik 2, Kemi A/ Kemi 1 och Matematik E/ Matematik 4.

Litteratur

Henriksson & Rasmusson: Fysiologi med relevant anatomi, Studentlitteratur, 2013. ISBN 978-91-44-08462-6

M Lindén & P. Åke Öberg: Jacobsons Medicin och teknik, Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-44-04760-6

Utdelat kursmaterial

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Mats Nilsson, mats.nilsson@sth.kth.se;

Examinator

Mats Nilsson <spexmats@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.