Hoppa till huvudinnehållet

HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan HL1201 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Medicindelen:

Medicinskdelen av kursen behandlar fysiologi och grundläggande anatomi för: nervsystem, rörelseapparat, cirkulation, respiration, vätskebalans, näringshantering, endokrinologi och fortplantning. Dessutom behandlas medicinsk terminologi. Den förvärvade fysiologiska förståelsen används avslutningsvis till att studera sjukdomar i organsystemen.

Medicinsk teknikdelen:

I delen om medicinsk teknik behandlas tekniska metoder för diagnostik och terapi inom följande områden: klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi, klinisk kemi och mikrobiologi, radiologisk diagnostik, internmedicin och terapi, kirurgi, intensivvård, obstetrik, onkologi och sjukhusfysik.

Lärandemål

Medicindelen:

Studenten ska efter avslutad kurs kunna redogöra för fysiologi och anatomi inom följande områden:

·         Nervsystemet

·         Rörelseapparaten

·         Endokrina systemet

·         Fortplantning

·         Cirkulation

·         Respiration

·         Kroppsvätskereglering

·         Näringshantering

·         Immunförsvaret

Samt kunna använda grundläggande medicinsk terminologi och översiktligt beskriva grundläggande sjukdomslära.

Medicinsk teknikdelen:

Studenten ska efter avslutad kurs kunna

* Redogöra för och förklara medicintekniska metoder för diagnostik och terapi

* Jämföra medicintekniska metoder med avseende på grundläggande fysikaliska principer och användningsområde

* Tillämpa den förvärvade medicintekniska kunskapen på medicinska frågeställningar

Kursupplägg

Medicindelen:

Kursdelen ges dels genom föreläsningar, men även i seminarieform där utvalda delar av kurslitteraturen bearbetas. För ökad förståelse genomförs laborationer där fysiologiska mätningar utförs. Föreläsningarna, seminarierna och laborationerna är frivilliga. Det sista momentet i kursen är ett grupparbete i sjukdomslära. Sjukdomsläragrupparbetet är obligatoriskt och genomförs i period 2.

Medicinsk teknikdelen:

Kursdelen ges genom föreläsningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet till KTH-studier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Henriksson & Rasmusson: Fysiologi med relevant anatomi, Studentlitteratur, 2018. ISBN 978-91-44-11594-8

M Lindén & P. Åke Öberg: Jacobsons Medicin och teknik, Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-44-04760-6

Utdelat kursmaterial

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • REDA - Muntlig tentamen, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENB - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL1201

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Nilsson, mats.nilsson@sth.kth.se; Mattias Mårtensson, mmar@kth.se

Övrig information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL1201