Hoppa till huvudinnehållet

HL1707 Vårdens organisation och ledning 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HL1707 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Orientering i vårdprocessens samspel på politisk, administrativ och professionsmässig nivå. Koncept och metoder för verksamhets- och ekonomistyrning, förändrings- och kvalitetsarbete, inklusive dessas IT-stöd. Organisationskunskap med tillämpning på sjukvård och olika vårdgivares roll i vårdkedjan. Basal introduktion till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet med fokus på lednings- och organisationsstrukturer, hälso- och sjukvårdslagen, ansvarsfördelning kommun/landsting. Ledarskap och kommunikation under förändringsprocesser. Analys och åtgärdsplanering vid planerad utveckling/förändring.

Lärandemål

Kursen ska ge en övergripande förståelse för vårdorganisationers särskilda villkor och möjligheter till kvalitetsutveckling samt hur detta kan gagnas av IT och medicinsk informatik. För att öka förmågan att bidra till kvalitetsutveckling i vården ska studenterna skaffa sig grundläggande kunskaper om ledarskap och förändringsmetod samt en kännedom om olika vårdformer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hallin, B., & Suverbo, S. (2003). Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. (217 s.)

Nilsson, E., Norén-Winsell, E. & Djärv, S. (2000) Administration och arbetsledning i vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur. (327 s.)

 Schein, E., H. (1988). Organizational Psychology. Third edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. (252 s.)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • RED1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination och arbete i grupp ska vid frånvaro fullgöras genom ersättningsuppgifter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända projektarbeten (PRO1; 4hp). Betygskala A-FIndividuell inlämningssuppgift (RED1; 2 hp) Betygskala P/Fsamt aktivt deltagande i projektarbete och projektseminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Nilsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

STH/Medicinsk Teknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd