Hoppa till huvudinnehållet

HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp

Implantat spelar en allt större roll i sjukvården. I Sverige implanteras årligen ca 60 000 linser 7000 höftleder, 4000 pacemakers och 2000 hjärtklaffar. Exempel på framgångsrika svenska företag är Pacesetter, Nobelpharma och Pharmacia. Kursens behandlar tekniska och kliniska aspekter på implantat med tyngdpunkten på biomaterial.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HL2005 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • implantation, transplantation, lagstiftning
 • passiva/aktiva implantat, EU, FDA, kvalitetsaspekter
 • biomaterial för implantat
 • ortopediska implantat
 • passiva implantat för hjärta och kärl
 • aktiva implantat (konstgjorda hjärtan, pacemaker mm.)
 • implantabla stimulatorer och sensorer
 • neurala proteser
 • tissue engineering

Lärandemål

Implantat spelar en allt större roll i sjukvården. I Sverige implanteras årligen ca 60 000 linser 7000 höftleder, 4000 pacemakers och 2000 hjärtklaffar. Exempel på framgångsrika svenska företag är Pacesetter, Nobelpharma och Pharmacia. Kursens behandlar tekniska och kliniska aspekter på implantat med tyngdpunkten på biomaterial.

Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs kunna:

 1.       Redogöra för terminologin inom områdena transplantation, biomaterial och implantat, samt även kunna redogöra för lagar och regleringar som gäller för transplantationer och implantat.

2.      Redogöra för egenskaper hos och funktion och klinisk användning av biomaterial och implantat, samt fysiologin och de fysiologiska interaktioner som styr funktionen. 

3.      Reflektera över och lösa problem relaterade till funktionen hos implantat och biomaterial genom att tillämpa fundamentala fysikaliska och fysiologiska principer.

4.      Skärskåda ett implantat eller biomaterial och dess tillämpning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Motsvarande Medicinsk teknik, grundkurs HL2006.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • RED1 - Presentation av eget arbete, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

RED1 - Presentation av individuellt arbete, 1,0 hp, betygsskala: G/U

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tobias Nyberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL2005

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

HL1000 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter, 3hp
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling, 6hp
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi, 6hp
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi, 6hp
SH2320 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system, 7,5 p

Kontaktperson

Tobias Nyberg, tobias.nyberg@sth.kth.se

Övrig information

Begränsat deltagarantal.

Viss undervisning kan ske på engelska