HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp

Medical Engineering, Basic Course

Kursen är ersatt av HL1007.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Medicinsk teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs är målsättningen att studenten skall kunna:

 • definiera och använda grundläggande medicinsk terminologi
 • definiera och använda fysiologiska och medicinska grundbegrepp
 • redogöra för och förklara medicintekniska metoder för diagnostik och terapi
 • jämföra medicintekniska metoder med avseende på grundläggande fysikaliska principer och användningsområde
 • tillämpa den förvärvade medicintekniska kunskapen på medicinska frågeställningar

Kursens huvudsakliga innehåll

De viktigaste begreppen och grunderna inom: medicinsk terminologi, medicinsk fysiologi, anatomi och histologi, sjukdomslära, diagnostik och terapi, sambanden med de tekniska metoder som används inom fysikalisk diagnostik, klinisk fysiologisk diagnostik, klinisk neurofysiologi, radiologisk diagnostik, internmedicin och terapi, kirurgi, intensivvård, obstetrik, onkologi och sjukhusfysik.

Behörighet

2 års högskolestudier inom naturvetenskapliga eller tekniska ämnen.

Litteratur

Jacobson, Bertil, Medicin och teknik, Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-630-33
eller
Jacobson, Bertil, Medicine and Clinical Engineering, Prentice-Hall

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen bestående av fyra delar – medicinsk terminologi, medicin, teknik, medicinsk strålningsfysik. Tentamen godkänns om en viss totalsumma av poäng uppnåtts, samt om varje del på tentamen är godkänd.

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Lars Gösta Hellström <lghe@kth.se>

Övrig information

Kursen är ersatt av HL1007.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.