HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp

Medical Engineering, Basic Course

Kursen är ersatt av HL1007.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

De viktigaste begreppen och grunderna inom: medicinsk terminologi, medicinsk fysiologi, anatomi och histologi, sjukdomslära, diagnostik och terapi, sambanden med de tekniska metoder som används inom fysikalisk diagnostik, klinisk fysiologisk diagnostik, klinisk neurofysiologi, radiologisk diagnostik, internmedicin och terapi, kirurgi, intensivvård, obstetrik, onkologi och sjukhusfysik.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs är målsättningen att studenten skall kunna:

  • definiera och använda grundläggande medicinsk terminologi
  • definiera och använda fysiologiska och medicinska grundbegrepp
  • redogöra för och förklara medicintekniska metoder för diagnostik och terapi
  • jämföra medicintekniska metoder med avseende på grundläggande fysikaliska principer och användningsområde
  • tillämpa den förvärvade medicintekniska kunskapen på medicinska frågeställningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

2 års högskolestudier inom naturvetenskapliga eller tekniska ämnen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Jacobson, Bertil, Medicin och teknik, Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-630-33
eller
Jacobson, Bertil, Medicine and Clinical Engineering, Prentice-Hall

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Tentamen bestående av fyra delar – medicinsk terminologi, medicin, teknik, medicinsk strålningsfysik. Tentamen godkänns om en viss totalsumma av poäng uppnåtts, samt om varje del på tentamen är godkänd.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars Gösta Hellström

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL2006

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen är ersatt av HL1007.