Hoppa till huvudinnehållet

HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HL2017 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

A. Cirkulation och andning
Studenten ska kunna
• redogöra för blodcirkulationen, andningen, avseende struktur och funktion från cell- till organsystemnivå.
• redogöra och analysera hur de olika systemen samverkar i kontrollen av kroppens inre miljö
• känna till olika sätt att studera funktion
Färdigheter
Studenten ska
• känna till hur man utför EKG-registrering, ortostatiskt prov, statisk och dynamisk spirometri
• kunna mäta och registrera puls och blodtryck
• kunna identifiera andningsljud och hjärtljud

B. Urinorganen, kroppsvätskorna, endokrina systemet
Studenten ska kunna
• redogöra för urinorganens och endokrina organens struktur och funktion från cell- till organsystemsnivå
• redogöra för hur urinorganen och endokrina systemet i samverkan med andra faktorer medverkar i urinproduktion, vätskebalans och syra-bas balans

Färdigheter
Studenten ska kunna principer för tolkning av syra-bas status

C. Matsmältningsorganens fysiologi

  • Digestion och absorption
  • Matsmältningsorganens sekretion
  • Matsmältningskanalens motorik
  • Kliniska illustrationer

Studenten ska kunna:

  • redogöra för matsmältningskanalens, leverns och pankreas’ struktur och funktion till hur olika näringsämnen digereras och absorberas samt
  • kunna relatera dessa kunskaper till vissa sjukdomar

D. Människan i rörelse med fokus på muskulaturens betydelse
Studenten ska kunna
• redogöra för rörelseapparatens struktur och funktion från cellulär nivå till organsystemsnivå  med avseende på muskulaturens betydelse
• redogöra för hur muskulaturen förändras under uppväxten såväl som under åldrandet samt kunna förklara den gynnsamma effekten av fysisk aktivitet och träning
• summera detaljkunskap om muskulaturens anatomi och funktion till en helhetsbild

Lärandemål

Kursen skall ge en basal kunskap och förståelse för människokroppens uppbyggnad och funktion. Denna kunskap är basen för att förstå hur sjukdomar uppkommer och påverkar funktionen för olika organ och organsystem. I kursen ingår praktiska moment där olika fysiska undersökningsmetoder används för att mäta normala fysiologiska parametrar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst två års studier i teknik/naturvetenskap på universitetsnivå. Grundkunskaper i anatomi/fysiologi motsvarande kursen HL1007 Medicinsk teknik gk.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Principles of Anatomy and Physiology, 12 th, Ed. Gerard J. Tortora and Bryan H. Derrickson, ISB: 978-0470-39234-8

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Nilsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL2017

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Duarte Ferreira, duarte.ferreira@ki.se

Övrig information

Kursen är en reducerad version av HL2018 Avancerad fysiologi, för studenter som vill ha en mer allmän introduktion till ämnet, men färre detaljkunskaper.