HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp

Advanced Physiology, Smaller Course

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknik och hälsa
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen skall ge en basal kunskap och förståelse för människokroppens uppbyggnad och funktion. Denna kunskap är basen för att förstå hur sjukdomar uppkommer och påverkar funktionen för olika organ och organsystem. I kursen ingår praktiska moment där olika fysiska undersökningsmetoder används för att mäta normala fysiologiska parametrar.

Kursens huvudsakliga innehåll

A. Cirkulation och andning
Studenten ska kunna
• redogöra för blodcirkulationen, andningen, avseende struktur och funktion från cell- till organsystemnivå.
• redogöra och analysera hur de olika systemen samverkar i kontrollen av kroppens inre miljö
• känna till olika sätt att studera funktion
Färdigheter
Studenten ska
• känna till hur man utför EKG-registrering, ortostatiskt prov, statisk och dynamisk spirometri
• kunna mäta och registrera puls och blodtryck
• kunna identifiera andningsljud och hjärtljud

B. Urinorganen, kroppsvätskorna, endokrina systemet
Studenten ska kunna
• redogöra för urinorganens och endokrina organens struktur och funktion från cell- till organsystemsnivå
• redogöra för hur urinorganen och endokrina systemet i samverkan med andra faktorer medverkar i urinproduktion, vätskebalans och syra-bas balans

Färdigheter
Studenten ska kunna principer för tolkning av syra-bas status

C. Matsmältningsorganens fysiologi

 • Digestion och absorption
 • Matsmältningsorganens sekretion
 • Matsmältningskanalens motorik
 • Kliniska illustrationer

Studenten ska kunna:

 • redogöra för matsmältningskanalens, leverns och pankreas’ struktur och funktion till hur olika näringsämnen digereras och absorberas samt
 • kunna relatera dessa kunskaper till vissa sjukdomar

D. Människan i rörelse med fokus på muskulaturens betydelse
Studenten ska kunna
• redogöra för rörelseapparatens struktur och funktion från cellulär nivå till organsystemsnivå  med avseende på muskulaturens betydelse
• redogöra för hur muskulaturen förändras under uppväxten såväl som under åldrandet samt kunna förklara den gynnsamma effekten av fysisk aktivitet och träning
• summera detaljkunskap om muskulaturens anatomi och funktion till en helhetsbild

Behörighet

Minst två års studier i teknik/naturvetenskap på universitetsnivå. Grundkunskaper i anatomi/fysiologi motsvarande kursen HL1007 Medicinsk teknik gk.

Litteratur

Principles of Anatomy and Physiology, 12 th, Ed. Gerard J. Tortora and Bryan H. Derrickson, ISB: 978-0470-39234-8

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Duarte Ferreira, duarte.ferreira@ki.se

Examinator

Mats Nilsson <spexmats@kth.se>

Övrig information

Kursen är en reducerad version av HL2018 Avancerad fysiologi, för studenter som vill ha en mer allmän introduktion till ämnet, men färre detaljkunskaper.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.