Hoppa till huvudinnehållet

HL2037 Praktikarbete inom medicinsk teknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HL2037 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Praktikarbete motsvarande minst 5 veckors heltidsarbete på företag, sjukhus eller forskande institution. Kan även bedrivas som ett MFS-projekt

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna tillämpa de kunskaper och färdigheter som har inhämtats från programmets obligatoriska- och villkorligt valfria kurser i en miljö knuten till näringsliv, hälso/sjukvård eller medicinteknisk forskning..

Kursupplägg

”Studenten ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Valet av praktikplats ska godkännas av examinator innan praktikkursen påbörjas.

Studenten ska fortlöpande under praktiken dokumentera sitt arbete form av en enklare loggbok.

Efter avslutad praktik ska studenten skriftligen sammanfatta sitt arbete tillsammans med en reflektion över hur utförd praktik kopplar till studentens utbildningsprogram. Studenten genomför även en muntlig presentation av arbetet.”

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Allmän behörighet: Avslutad kandidatexamen inom teknik/naturvetenskap.

Särskild behörighet: Beroende på vald arbetsuppgift

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Muntlig och skriftlig redovisning, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen redovisas i studentens betygsutdrag med kursnamn samt titel på det aktuella praktikarbetet.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Nilsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL2037

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd