HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp

Ergonomics in Product Development

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna som civilingenjörer ska kunna medverka till utformning av bättre arbetsmiljöer/produkter och minskning av personskaderisker. Genom praktisk träning i ämnet erövrar studenterna grundläggande kunskaper i ergonomi och insikt om dess betydelse i produktutvecklingen.

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • Med egna ord förklara grundläggande begrepp och redogöra för områden såsom t.ex. personskaderisker, människans fysiska och psykiska möjligheter och begränsningar, belastningsskador samt riskhanterings- och produktutvecklingsmetoder.
 • Redogöra för och praktiskt använda ett urval ergonomimätmetoder och modeller såsom: Borgs skattningsskalor, manekinprogrammet Jack, emg-metoder samt ljudmätningar.
 • På ett metodiskt och strukturerat sätt utveckla en prototyp, testa samt utvärdera den ur ett ergonomiskt perspektiv,
 • Dokumentera och kommunicera resultatet av sitt arbete såväl skriftligt som muntligt samt granska och bedöma andras arbeten på ett strukturerat sätt

Kursens huvudsakliga innehåll

Föreläsningar, vilka ger en överblick över ämnet med både teorier, fakta och tillämpade exempel.

 • Översikt, belastningsergonomi, systemergonomi, informationsergonomi
 • Personskador, människokroppen, antropometri
 • Metoder vid ergonomistudier, gränsvärden och rekommendationer
 • Ljud och vibrationer, biomekanik, teknisk arbetspsykologi
 • Produktutveckling: metoder, kreativitet, patent, projektledning, ergonomi och design
 • Personskaderisker, ergonomi och ekonomi, exempel, från praktikfall och forskning

Tre två-timmars laborationer.

Ett projekt med praktisk produktutveckling med fokus på ergonomi.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Grundkunskaper i produktframtagning, exempelvis: MF1038 och MF1039 Design och produktframtagning, A+B eller MF1015 Produktframtagning för T eller MF1044 Produktframtagning 1 för M.

Litteratur

 • Boghard, M, m.fl. (Red) (2008) Arbete och teknik på människans villkor. Prevent.ISBN 978-91-7365-037-3.
 • Power Tool Ergonomics, Evaluation of Power Tools. Atlas Copco, Bo Lindqvist, 2007. Delas ut.
 • Utdelat material på föreläsningar samt föreläsningsmaterial som finns på kursens Bilda-hemsida.

Examination

 • PROA - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 1,0, betygsskala: P, F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Linda Rose (lrose@kth.se)

Examinator

Linda Rose <lrose@kth.se>

Övrig information

E-post till kontaktperson: Linda Rolfö (linda.rolfo@sth.kth.se)

Tidigare kursnummer: 6S1414

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.