Hoppa till huvudinnehållet

HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HM1025 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar som ger en överblick över ämnet med teorier, fakta och tillämpade exempel. Dessa tar bl a upp:

belastningsergonomi, systemergonomi, kognitiv ergonomi;  människan, antropometri, biomekanik, synergonomi, personskaderisker, metoder vid ergonomistudier, gränsvärden och rekommendationer, ergonomi och ekonomi samt produktutvecklingsprocessen

Tre laborationer där fokus ligger på att lära sig tillämpa ett urval ergonomimetoder.

Ett projekt där målet är att forma och genomföra ett projekt för att förbättra ergonomin, utveckla en prototyp och utvärdera den med hjälp av användare. I projektet ingår såväl samarbete som självständigt arbete och studenterna ger och får feedback till/från andra studenter.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna som ingenjörer ska kunna medverka till utformning av bättre arbetsmiljöer/produkter och minskning av personskaderisker. Genom praktisk träning i ämnet erövrar studenterna grundläggande kunskaper i ergonomi och insikt om dess betydelse i produktutvecklingen.

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

1.Med egna ord förklara grundläggande begrepp och redogöra för områden såsom t.ex. personskaderisker, människans möjligheter och begränsningar,  belastningsskador samt riskhanterings- och produktutvecklingsmetoder.

2.Redogöra för och praktiskt använda ett urval ergonomimätmetoder och modeller såsom: Borgs skattningsskalor och riskhanteringsverktyget RAMP.

3.På ett metodiskt och strukturerat sätt i ett projekt utveckla en prototyp, testa samt utvärdera den ur ett ergonomiskt perspektiv,

4.Dokumentera och kommunicera resultatet av sitt arbete såväl skriftligt som muntligt samt granska och bedöma andras arbeten på ett strukturerat sätt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Grundkunskaper i produktframtagning, exempelvis: MF1038 och MF1039 Design och produktframtagning, A+B eller MF1015 Produktframtagning för T eller MF1044 Produktframtagning 1 för M.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Boghard, M, m.fl. (Red) (2008) Arbete och teknik på människans villkor. Prevent. ISBN 978-91-7365-037-3.

Utdelat material på föreläsningar samt föreläsningsmaterial som finns på kursens CANVAS-plats.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENA - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNA - Övningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Betyg på hela kursen – 6,0 hp: betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Linda Rose

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HM1025

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

AnnaKlara Stenberg Gleisner (ansg@kth.se)

Övrig information

E-post till kontaktperson: AnnaKlara Stenberg Gleisner

(ansg@kth.se)