Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

HM1M01 Inköp och Supply Chains 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan HM1M01 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Strategiska och operativa inköpsfrågor; uppbyggnaden av företagets leverantörsbas; leverantörsrelationer och leverantörsval; inköpsrollen i försörjningskedjan.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall kursdeltagaren:

  • kunna förstå inköpsverksamhetens betydelse, roll och innehåll i företag, myndigheter och förvaltningar
  • strukturerat kunna redogöra för inköpsprocessens olika delar samt frekventa och väsentliga inköpsrelaterade termer
  • kunna beskriva och förklara företagens leverantörsstruktur, med avseende på kriterier för köpbehov, leverantörsrelationer och leverantörsval.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Universitetsstudier motsvarande minst 120 högskolepoäng samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Tillgång till dator och till internet.

Kurslitteratur

Arjan J. van Weele: ”Inköp och Supply Chain Management”, 2012, Upplaga 1:1, ISBN 978-91-44-07427-6,  Studentlitteratur AB

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen och godkänt projekt

Slutbetyg lika med betyg på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S3702