Hoppa till huvudinnehållet

HM2000 Logistikens rättsliga omvärld 7,5 hp

Kursens syfte är att deltagarna skall kunna redogöra för de rättsliga problem som uppträder för såväl köpare som producenter av transport och logistiktjänster.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HM2000 (VT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Rätt och rättsväsende; Rättssystemets karaktär och indelning. De olika rättskällorna. Domstolsväsendet och skiljeförfarande.
 • Upprättande och bedömning av avtal inom rättsområdet. Inriktningen är mot branschens standardavtal NSAB 2000 men även mellanmansrätten såsom fullmaktsläran och speditörens roll behandlas.
 • Köprätten behandlar ur ett nationellt och internationellt perspektiv parternas prestationer, riskövergång, kontraktsbrott och regleringen av olika system för betalning såsom efterkrav och elektroniska betalningar, men även skadestånd inom kontraktsförhållande.
 • Leveransvillkoren Incoterms 2000. Rätten till godset vid flera konkurrerande parter.
 • En för logistiken särpräglad situation är att prestationen involverar flera parter, här behandlar vi särskilt de rättsliga förhållandena vid s.k. tredje-parts-logistik.
 • Transporträtten behandlar sjö-, flyg- ,järnvägs- och landsvägsrätt både ur ett nationell och internationellt perspektiv, s.k. multimodala transporter.
 • Försäkringsrätten behandlar varu-, ansvars och transportförsäkringar.
 • Lagvalsregler vid internationella transporter
 • Framtidens logistik - vilka problem ger den för juridiken.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna kunna:

 • lösa juridiska problem med tredje-parts-logistik och cross-docking
 • lösa juridiska problem med logistiken kring elektronisk handel
 • lösa enklare juridiska problem inom de genomgångna avsnitten
 • avgöra när juridisk expertis bör rådfrågas

Kursupplägg

 • Föreläsningar
 • Övningar
 • Projektarbete

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Högskoleingenjörs- eller kandidatexamen om minst 180 hp i teknik, ekonomi eller motsvarande.
 • Svenska och engelska motsvarande Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande logistik eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ramberg, Ramberg: Avtalsrätten, en introduktion; Norstedts, senaste upplagan.
Stöth: Logistikrätt, Liber, senaste upplagan
Lagtextkompendium som kan köpas i receptionen på institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen och godkänt projektarbete.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jannicke Baalsrud Hauge

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HM2000

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Göran Stöth, goran@stoth.se

Övrig information

Kursen ges på halvfart, delvis på distans. Kursdeltagarna samlas fem hela dagar + examinationsdag. Kursen ges på svenska.
Föreläsningar baserade på kurslitteraturen tar i första hand upp grundläggande regler samt svårare avsnitt. Övrigt material tas upp i den mån tiden medger det. Övningarna och projektarbetena avser att ge övning i hur man tar reda på vad som är gällande rätt samt hur man identifierar juridiska problem i en komplex

Tidigare kursnummer: 6S3703