Hoppa till huvudinnehållet

HM2001 Godstransportsystem 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HM2001 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger teoretiska kunskaper om godstransporternas roll och betydelse i företagens logistiksystem. Det innebär en belysning av det varuproducerande företagets behov av godstransporttjänster beträffande omfattning, struktur, styrning och tekniker etc, d v s företagets krav på den fysiska förflyttningen av gods. Likaså förmedlas kunskaper beträffande produktion av transporttjänster bl a när det gäller modeller och metoder för utformning och drift av transportsystem liksom teorier för olika aktörers föreställningar och agerande på denna marknad. IT-teknikens betydelse för styrning av godstransportsystem belyses också. Grundläggande kunskaper ges beträffande sambandet mellan godstransporter och samhällsekonomi. Trafikpolitiken och dess betydelse för godstransporter när det gäller kostnader för infrastruktur och miljö redovisas också.

Lärandemål

Målet med denna kurs är att förmedla kunskaper om samhällets behov av godstransporter, utbud och efterfrågan av godstransporttjänster samt statens/samhällets roll när det gäller den erforderliga infrastrukturen. För att uppnå detta skall du:

 • förklara hur samhällets behov av godstransporter ser ut
 • beskriva och kategorisera hur utbudet av godstransporttjänster ser ut
 • redogöra för vad produktion av godstransporttjänster innebär
 • beskriva olika transportslags egenskaper och förutsättningar
 • genomföra, dokumentera och presentera en fallstudie om godstransporter
 • förklara IT-teknikens betydelse för godstransporter

För högre betyg krävs dessutom att du kan

 • beskriva och förklara olika transportsystems uppbyggnad
 • förklara och analysera sambandet mellan behovet av godstransporter och samhällsekonomins utveckling
 • beskriva och förklara nivåerna i samhällets godstransportsystem.

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Universitetsstudier motsvarande minst 180 högskolepoäng samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande. Därtill kunskaper i grundläggande logistik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lumsden K; Logistikens grunder, Studentlitteratur 2006.
Persson G: Logistik för konkurrenskraft, Liber 2001.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt Projekt och godkänd skriftlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Magnus Wiktorsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HM2001

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

För vidare info se http://www3.telge.kth.se/lar/

Tidigare kursnummer: 6S3706