Inför kursvalHN1001 Tillämpad matematik 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Sinus- och cosinusfunktioner med summa och produktformler
 • Komplexa tal inklusive användning av jw-metoden
 • Geometriska serier: Taylorutvecklingar, Fourierserier
 • Differentialekvationer med tillämpningar på värmelära, ellära och mekanik
 • Lösning av linjära differentialekvationer av första och andra ordningen
 • Lösning av linjära differentialekvationer med trigonometriska högerled
 • Lösning av differentialekvationer med hjälp av integrerande faktor
 • Lösning av differentialekvationer med hjälp av variabelseparation
 • Laborativa inslag utgör en väsentlig del av kursen: Jämförelse av originalfunktioner med serieutvecklingar, ekvationslösning, derivering, integration och lösning av differentialekvationer med numeriska metoder.

Lärandemål *

Kursens mål är att ge kännedom om hur beteende hos naturen och tekniska system kan tolkas med hjälp av differentialekvationer. På basis av problemtexter skall studenterna kunna ställa upp de differentialekvationer som ger lösningen och lösa dessa. Om de inte låter sig lösas analytiskt skall studenten kunna lösa dem med numeriska metoder (med datorhjälpmedel).

Kursen skall ge grunder inför kommande kurser med transformteori genom studier av serier, såsom geometriska serier, taylorutvecklingar och fourierserier.

Efter avslutad kurs skall studenten

 • kunna tillämpa metoder för beräkning med komplexa tal och därvid göra beräkningar i polär form, rektangulär form och potensform
 • kunna formulera differentialekvationer på basis av tekniska och naturvetenskapliga problemställningar
 • kunna lösa linjära differentialekvationer av första och andra ordningen liksom differentialekvationer med trigonometriska högerled
 • kunna använda numeriska metoder och tillgängliga matematikprogram för ekvationslösning, derivering, integration, lösning av differentialekvationer m.m.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande kunskaper i matematik t.ex. motsvarande kursen HN1901 matematik 1.
Grundläggande datorvana.
Programmeringskunskaper t.ex. i C, Pascal, MATLAB eller liknande. Tex HM1007

Rekommenderade förkunskaper

matematik I HN1001 eller motsvarande kunskaper

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Läsåret 2008/2009 användes:
Mathematics for Engineers: A Modern Interactive approach
by Tony Croft, Anthony Croft, Robert Davison. Edition 3, illustrated
Published by Pearson Education, 2008
ISBN 0132051567, 9780132051569

Ändringar meddelas av examinator senast 1 mån före kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd tentamen
Godkända laborationsuppgifter
Slutbetyg grundas på skriftlig tentamen, betygsskalan A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN1001

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde *

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S3053

Kursen består av föreläsningar, laborationer med datorverktyg och självstudier