Hoppa till huvudinnehållet

HN2007 Förändringsledning - hälsa - arbetsorganisation 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HN2007 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Introduktion till ämnesområdet teknik och hälsa med fokus på arbetsorganisation och förändringsarbete, ledarskap, projektarbete, arbetsmiljöarbetets organisation och lagstiftning samt hållbart arbete.

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna:

Beskriva och förklara olika verksamheters organisationsformer och dessas betydelse för förändringsarbete.

Redogöra för olika former av ledarskap och förklara hur de relaterar till förändringsarbete.

Beskriva och förklara olika processer kring projektorganisation och förändringsarbete med inriktning mot arbetsmiljöfrågor.

Kunna identifiera och använda viktiga regelverk i arbetsmiljöarbetet.

Kunna identifiera och tillämpa viktiga faktorer för ett hållbart arbete.

Tillägnat sig en grundläggande förståelse för vilken betydelse kön har i förhållande till arbetsorganisation och arbetsmiljö.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Examina på grundnivå omfattande minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskalig fakultet eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur HN2007 HT2017

Arbetsmiljöverket. 2015. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets författningssamling 2015:4. Elanders, Sverige

Arbetsmiljöverket. 2001. Systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:01

Bjereld, U. et al. 2009. Varför vetenskap – om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Studentlitteratur.

Bohgard M. m.fl. 2008. Arbete och teknik på människans villkor. Stockholm: Prevent (kapitlet produktions- och arbetsorganisation) (Boken ingår i flera av programmets kurser) s 71 – 126

Bergman, A., Gillberg, G. & Ivarsson, L. 2015. Tankar om arbete. 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring. Premiss förlag (Kapitel 10 och 12)

Chalmers, A.F. 2012. Vad är vetenskap egentligen? Nya Doxa

Ellström, P-E & Kock, H. (red.). 2009. Mot ett förändrat ledarskap? Om chefers arbete i team- och processorganiserad verksamhet. Lund: Studentlitteratur (särskilt kapitlen 2, 3, 7, 8 och 9) 108 s.

Sandkull, B. m.fl. 2008. Illusion eller verklighet? Planerade förändringar i företag. Studentlitteratur (särskilt kapitlen 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 och 12) 190 s.

SOU. 2011. Framgångsrik företagshälsovård – möjligheter och metoder. Statens offentliga utredningar 2011:63. Fritzes förlag

Svensk Författnings Samling. 2008. Diskrimineringslagen, SFS 2008:567

Tägtström, M (red). 2017. Arbetsmiljölagen med kommentarer. Arbetsmiljöverket; DanagårdLiTHO, Sverige (www.av.se)

Vänje, A. 2013. Under luppen – genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation. Kunskapssammanställning 2013:1, Arbetsmiljöverket

Vetenskapliga artiklar och vissa bokkapitel delas ut vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarebete, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Seminarier (SEM1, 2,5 hp) Betygsskala P/F

Godkänt projektarbete (PRO1, 2 hp) Betygsskala A-F

Godkänd tentamen (TEN1, 3 hp) Betygsskala A-F

Slutbetyget grundas på samtliga moment utifrån betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN2007

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Annika Vänje