HN2008 Säkerhetsstrategier 7,5 hp

Strategies for Safety

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Säkerhet och risk; person- och maskinsäkerhet; metoder för riskanalys och riskhantering; människa-teknik-organisation; regelverk: lagstiftning, standarder.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs skall studenterna kunna:

  • redogöra för ett MTO (människa-teknik-organisation) perspektiv vilket inkluderar individ såväl som systemperspektiv och samspel med teknik på en arbetsplats
  • analysera säkerhetsrisker inom arbetslivet utifrån ett MTO (människa-teknik-organisation) perspektiv
  • beskriva och påvisa förekomst av säkerhetsrisker
  • föreslå åtgärder eller själv åtgärda dessa säkerhetsrisker inom arbetslivet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Godkänd examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng, inom teknisk eller naturvetenskalig fakultet eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Böcker, kapitel:

Risker i tekniska system: Grimvall, Jacobsson och Thedéen. Studentlitteratur, LUND (2003)

Kompendie med utdrag ur James ReasonsOrganizational accidentsoch ett appendix av Harms-RingdahlRiskanalys i MTO perspektiv.INDEKS studentexpedition, KTH

Arbete och teknik på människans villkor: Bohgard m.fl. 2008, PREVENT. Främst från sektionen Information och interaktion i tekniska system, kapitel 7 och 8 men även hänvisning till övriga sektioner.

Vilken betydelse har mätetal för ledarskapet i en teamorganiserad verksamhet?Mattias Elg, kapitel 6 i Mot ett förändrat ledarskap? Ellström och Kock (red), Studentlitteratur, 2009

Artiklar (delas ut)

The concept of human errors: Is it useful for the design of safe systems in health care?Jens Rasmussen in Vincent, Ch., and deMoll, B. (Eds.) (1999): Risk and Safety in Medicine. London Elsevier

Can focus on safety culture become an excuse for not rethinking design of technology?Rollenhagen, 2010, artikel I Safety Science 48 (268-278).

Rapporter handböcker (finns digitalt alt delas ut):

Riskanalys och Händelseanalys-Handbok för patientsäkerhetsarbete: Socialstyrelsen, 2009

Att bygga säkerhet: Törner, Pousette och Larsson. Göteborgs universitet, 2008

Developing process safety indicators - step-by step guide;av Health and Safety Executive (HSE), UK, 2006

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projektarbete, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN2 - Övningar, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd tentamen (TEN1, 3 hp) Betygsskala A-F

Övningar (ÖVN1, 2 hp) Betygsskala P/F

Projekt (PRO1, 2,5 hp) Betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Pernilla Ulfvengren

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN2008

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.