Hoppa till huvudinnehållet

HN2015 Förändringsledning och arbetsmiljö 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan HN2015 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Organisatoriska faktorers betydelse för förändringsarbete.

Systemperspektiv på hållbart arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöutveckling.

Förändringsledning, interventioner och projektorganisation.

Förändringsledarskap och organisatoriskt lärande

Lärandemål

Efter kursen ska studenten ha utvecklat förmågan att:

1. Beskriva och analysera olika verksamheters organisationsformer betydelse för förändringsarbete.

2. Förstå och självständigt kunna analysera verksamheter utifrån perspektiven människa, teknik och organisation.

3. Självständigt föreslå och värdera förbättringsåtgärder som främjar arbetsmiljö, hälsa samt arbetssystemets prestanda.

4. Reflektera kring och tillämpa viktiga faktorer för ett hållbart arbetsmiljöarbete i tider av förändring, inklusive reflektioner kring det egna ledarskapet och förändringskompetens.

5. Beskriva och reflektera kring de processer som kan uppstå kring projektorganisation, interventioner och förändringsarbete med inriktning mot arbetsmiljöutveckling.

6. Förstå vilken betydelse kön har i förhållande till arbetsorganisation och arbetsmiljö.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Examina på grundnivå omfattande minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Presenteras vid kursstart och i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO2 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Seminarier (SEM1, 2,5 hp) Betygsskala P/F. Examinerar kursmålen 1, 2, 3, 4, 6.

Godkänt projektarbete (PRO2, 2 hp) Betygsskala P/F Examinerar kursmålen 1, 2, 3, 4,5

Godkänd tentamen (TEN1, 3 hp) Betygsskala A-F. Examinerar kursmålen 1, 2, 4, 5 , 6.

Slutbetyget grundas på samtliga moment utifrån betygsskala A-F.

Övriga krav för slutbetyg

Läraktiviteter i kursen är föreläsningar, seminarier samt gruppövningar.

Lärandemålen examineras muntligt och skriftligt genom aktivt deltagande i seminarier, skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete samt en skriftlig tentamen.

Bilagorna med betygskriterier publiceras i samband med kurs-PM. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN2015

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Malin Håkansson (malinhak@kth.se)