Hoppa till huvudinnehållet

HN2018 Belastningsergonomi 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan HN2018 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Antropometri
 • Arbetsfysiologi
 • Belastnings ergonomi
 • Biomekanik och biomekaniska beräkningar
 • Utformning av arbetsplatser, produkter och hjälpmedel

Lärandemål

Efter att ha genomfört kursen ska den studerande kunna:

 • förstå och kunna tillämpa kunskap om människans fysiska kapacitet, begränsningar och behov i arbetssituationer
 • beskriva helheten beträffande samspelet mellan människor och arbete och hur detta påverkar kvalitet och effektivitet i systemet
 • beskriva och förstå uppkomst och prevention av belastningsergonomiska problem
 • förklara betydelsen av arbetetsorganisation ur fysiologisk synpunkt
 • ge förslag till utformningen av arbetsplatser och utrustning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänd examen på grundnivå om minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande, samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. 15 hp matematik eller statistik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Technology and work on human terms.Prevent

Toomingas, A., Mathiassen, S. & Wigaeus Tornqvist, E. (red.) (2012). Occupational Physiology. Boca Raton, FL: CRC Press.

Pheasant S. and Haslegrave, C. Bodyspace - anthropometry, ergonomics and design of work. 3:rd ed. Taylor & Francis, London, 2006.

Wilson J and Sharples S, eds, Evaluation of human work, Fourth ed. CRC Press, 2015

Scientific papers presented at the course start and listed on the course web

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Inlämningsuppgift och seminarium, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminarier, laborationer och andra övningar.

Skriftlig presentation av uppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN2018

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Catherine Trask (ctrask@kth.se)