Hoppa till huvudinnehållet

HN2020 Arbetsmiljöekonomi 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan HN2020 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar och seminarier med teori och praktiska exempel kring:

• Centrala företags-, arbetsmiljö- och personalekonomiska termer och begrepp

• Arbetsmiljöekonomi i praktiken, personalekonomiska kostnadskalkyler, personalen i ekonomisk redovisning, nyckeltal

• Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete som produktionsfaktor och effekter på produktivitet, effektivitet och verksamhetens kvalitet.

• Yrkesrollen i ett konsultativt arbetssätt, reflektera och argumentera för arbetsmiljöns effekter ur ett systemperspektiv

Projektarbete där en arbetsplats, arbetsuppgift eller arbetssystem analyseras för att identifiera ett arbetsmiljöproblem och föreslå en lämplig lösning, baserat på relevant teori och god praxis.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs ska förstå sambandet mellan god arbetsmiljö och en organisations verksamhet och resultat, samt hur goda arbetsförhållanden kan bidra till personalens prestanda, hälsa och välbefinnande och till hållbarhet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.Med egna ord förklara och exemplifiera centrala begrepp inom området arbetsmiljöekonomi och personalekonomi

2.Beskriva och reflektera över olika metoder och modeller för att analysera arbetsmiljöns effekter på en organisations verksamhet och resultat

3.Kritiskt granska och bedöma faktorer som påverkar en verksamhets resultat, föreslå och argumentera för förändringar ur ett arbetsmiljöekonomiskt perspektiv med stöd av vetenskapliga artiklar, samt reflektera över dem ur ett Människa-Teknik-Organisations (MTO) perspektiv.

4.Sammanfatta och presentera sitt arbete såväl skriftligt som muntligt, granska och bedöma andras arbete på ett strukturerat sätt, samt reflektera över sin egna utvecklings- och lärandeprocess.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänd examen på grundnivå om minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande, samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. 15 hp matematik eller statistik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bohgard, M. (ed.) (2009). Work and technology on human terms. Stockholm: Prevent.

Engwall, M., Jerbrant, A., Karlson, B. & Storm, P. (2018). Modern industrial management. (First edition). Lund: Studentlitteratur.

Rose L (2019) Work Environment and Economics. Course compendium in the course HN2020. KTH/Ergonomics.

Samt utdelat material under kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 - Övningar, 1,5 , betygsskala P, F

Betyg på hela kursen enligt betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN2020

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cecilia Österman (cecilia4@kth.se)