Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

HN2021 Vetenskaplig teori och metod med tillämpningar (ergonomi) 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Masterprogram, teknik, arbete och hälsa, åk 1, Obligatorisk

Perioder

P3 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Flemingsberg

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60285

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Andrea Eriksson (andrea4@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan HN2021 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Vetenskapsteori och forskningsetik
 • Översikt över vanliga metoder och tekniker för insamling, analys och tolkning av data inom områdena ergonomi och teknisk arbetsmiljö
 • Epidemiologi och statistiska metoder
 • Kvalitativa metoder
 • Interaktiv forskning
 • Akademiskt skrivande för uppsatser och rapporter
 • Workshops, laborationer och seminarier för övning och reflektion om genomförande av studier

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • förstå och kunna reflektera över skillnader och likheter mellan olika vetenskapliga perspektiv och metoder samt ha välgrundade reflektioner kring detta
 • förstå hur vetenskaplig kundskap genereras och är relaterad till vetenskapsteori
 • förstå och kunna tillämpa kvantitativa och kvalitativa metodiker
 • praktisk kunna planera och utforma en vetenskaplig studie, samt kunna föreslå lämpliga metoder och tekniker för insamling, analys och tolkning av data för olika typer av studier
 • kunna använda vanligen förekommande metoder och tekniker inom forsknings- och utvecklingsområdena ergonomi och teknisk arbetsmiljö
 • förstå skillnader mellan forskning och utvecklingsarbete
 • kunna rapportera studier enligt standarder inom områdena ergonomi och teknisk arbetsmiljö
 • kritiskt kunna granska forskningsrapporter och studier inom områdena ergonomi och teknisk arbetsmiljö.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

180 hp inom teknikvetenskap, naturvetenskap, medicinsk vetenskap eller personalvetenskap, samt Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEM4 - Inlämningsuppgift och seminarium för kvantitativa metoder, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM5 - Inlämningsuppgift och seminarium för kvalitativa metoder, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andrea Eriksson (andrea4@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Studenter följer innehållet på den kursplan som de varit inskrivna för, dvs de som varit inskrivna med äldre kursplan examineras enligt äldre kursinnehåll och kursmoduler.