Hoppa till huvudinnehållet

HN2021 Vetenskaplig teori och metod med tillämpningar (ergonomi) 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan HN2021 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Vetenskapsteori och forskningsetik
 • Översikt över vanliga metoder och tekniker för insamling, analys och tolkning av data inom områdena ergonomi och teknisk arbetsmiljö
 • Epidemiologi och statistiska metoder
 • Kvalitativa metoder
 • Interaktiv forskning
 • Akademiskt skrivande för uppsatser och rapporter
 • Workshops, laborationer och seminarier för övning och reflektion om genomförande av studier

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • förstå och kunna reflektera över skillnader och likheter mellan olika vetenskapliga perspektiv och metoder samt ha välgrundade reflektioner kring detta
 • förstå hur vetenskaplig kundskap genereras och är relaterad till vetenskapsteori
 • förstå och kunna tillämpa kvantitativa och kvalitativa metodiker
 • praktisk kunna planera och utforma en vetenskaplig studie, samt kunna föreslå lämpliga metoder och tekniker för insamling, analys och tolkning av data för olika typer av studier
 • kunna använda vanligen förekommande metoder och tekniker inom forsknings- och utvecklingsområdena ergonomi och teknisk arbetsmiljö
 • förstå skillnader mellan forskning och utvecklingsarbete
 • kunna rapportera studier enligt standarder inom områdena ergonomi och teknisk arbetsmiljö
 • kritiskt kunna granska forskningsrapporter och studier inom områdena ergonomi och teknisk arbetsmiljö.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänd examen på grundnivå om minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande, samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEM4 - Inlämningsuppgift och seminarium för kvantitativa metoder, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM5 - Inlämningsuppgift och seminarium för kvalitativa metoder, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN2021

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andrea Eriksson (andrea4@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Studenter följer innehållet på den kursplan som de varit inskrivna för, dvs de som varit inskrivna med äldre kursplan examineras enligt äldre kursinnehåll och kursmoduler.