Hoppa till huvudinnehållet

HN2025 Ergonomi och patientsäkerhet 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HN2025 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Bakgrund, utveckling och koppling mellan ergonomi, MTO och patientsäkerhet.

• Människans kognitiva och fysiska förutsättningar, både på individnivå och i arbetssammanhang.

• Systemperspektiv och sociotekniska system.

• Risker i sjukvården och vårdskadornas konsekvenser.

• Metoder och verktyg för analys, utformning och utvärdering av arbeten, arbetsplatser och produkter.

• MTO-begrepp och termer.

• Metoder för analys av risker ur ett MTO-perspektiv.

• Patientsäkerhetsbegrepp och termer.

•Åtgärder för ökad säkerhet i sjukvårdssystemen.

• Läsa och diskutera vetenskapliga publikationer inom området patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

• beskriva, exemplifiera och reflektera kring metoder för att använda kunskaper om människan i design, utveckling och utvärdering av medicinsk teknik.

• beskriva och diskutera kring olika sätt att analysera incidenter i komplexa tekniska system.

• beskriva, exemplifiera och reflektera kring de huvudsakliga principerna för systemsäkerhet och hur faktorer på olika nivåer kan bidra till ökad säkerhet för såväl patienter som personal inom hälso- och sjukvården.

• beskriva, exemplifiera och reflektera kring hur hälso- och sjukvårdens organisation och arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten.

• beskriva, exemplifiera och reflektera kring hur medicinsk teknik påverkar arbetsmiljö och patientsäkerhet.

• beskriva, exemplifiera och reflektera kring hur medicintekniska ingenjörer aktivt kan bidra till förbättringar av arbetsmiljön och patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänd examen på grundnivå om minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande, samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar som presenteras vid kursstarten och som finns listade och tillgängliga på KTH:s kurswebb

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg:

Aktivt deltagande i seminarier 2 hp, P-F

Skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter 2 hp, P-F

Skriftlig tentamen 3,5 hp, A-F

Övriga krav för slutbetyg

INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F

SEM1 - Seminarier, 2,0, betygsskala: P, F

TEN1 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Ericson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN2025

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd