HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp

Structure and Design

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Arkitektur
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten ha en grundläggande kunskap vid projektering om sambandet mellan konstruktion och design i projekteringsfasen. Konstruktionstekniken innefattar val av stomme, byggnadsteknik, byggfysik, installation. Design innefattar grundläggande planeringskunskap för bostäder och arkitektur. Studenten skall också ha grundläggande kunskap om dimensionering av trä- och stålkonstruktioner.

Studenten skall efter genomgången kurs:

 • ha grundläggande planeringskunskap och kunna tillämpa den i ett större bostadsprojekt
 • ha grundläggande kunskaper om stomplaner
 • ha grundläggande kunskap om dimensionering av trä- och stålkonstruktioner
 • kunna tillämpa grundläggande kunskaper vid projektering av bostäder inom konstruktionsteknik, byggfysik, värme, fukt, ljud och brand med hänseende till val av stomme och installationsteknik
 • ha kunskap om betydelsen av ett "hållbart byggande”
 • ha fördjupade kunskaper i ett BIM-program och tillämpa dem i ett projekt
 • ha en grundläggande kunskap om betydelsen av god design-arkitektur, sambandet mellan form, material, byggnadsteknik och konstruktion

Kursens huvudsakliga innehåll

Projektering av husbyggnad omfattande konstruktion, grundläggning, stomplan med enklare dimensionering, byggfysik och design-arkitektur. Grundläggande dimensionering av trä- och stålkonstruktioner. Projektet integrerar design, konstruktion, byggfysik och installationsteknik. Föreläsningar, övningar och studiebesök ges med syfte att ge studenten ett teoretiskt underlag och insikt för genomförandet av ett förslag på ett medelstort bostadsprojekt/flerfamiljshus.

Behörighet

Studerande i åk 3 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

AF1730 Building Information Modeling
eller motsvarande kurs

Litteratur

Bärande konstruktioner, del 1, CTH Rapport 2011:11 (del träkonstruktion)
Utdelat material i stålbyggnad
Sandin, Kennneth , Praktisk byggnadsfysik, Studentlitteratur
Arkitektens handbok, Anders Bodin med flera. Bygghandlingar 90 skolversionen samt utdelat material.
Bygga HUS, illustrerad bygglära.

Rekommenderad läsning:
Bostaden som arkitektur, Ola Nylander
Bostaden och kunskapen - Arkus
Bostadens rum - Chalmers arkitekter om bostadens kvaliteter

Litteraturlistan kan komma att revideras vid kursens start.

Examination

 • PROA - Projekt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F

Skriftlig tentamen, som innefattar föreläsningar kring följande ämnen som ingår i kursen: trä- och stålkonstruktion, byggfysik och installation.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Zeev Bohbot, bohbot@kth.se

Examinator

Zeev Bohbot <zeev.bohbot@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2210

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.