Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan HS1001 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen huvudsakliga innehåll

Kursernas innehåll är delat mellan träkonstruktion och arkitektur.  I trädelen kommer studenterna att utföra en dimensionering av tak med hänsyn till egentyngd, snölast, moment och tvärkraft i brottgränstillstånd samt maximal nedböjning i bruksgränstillstånd enligt eurokoderna. Vidare utför studenterna en dimensionering av väggar för egentyngd, snölast och vindlast med hänsyn till kombinationen av moment och normalkraft. I kursen skapar studenterna ett projekt med hänsyn till alla lärandemål, vilka behandlas i föreläsningar, lektioner, workshop och övningar.

Lärandemål

Lärandemål, design

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • Översiktligt redogöra för arkitekturhistoria med betoning på svensk bostadsarkitekturhistoria
 • Kunna redovisa detaljerade kunskaper i PBL, BBR och svensk standard som har betydelse för bostadsplanering
 • Kunna tillämpa erhållna kunskaper om byggnadsteknik med hänsyn till konstruktionens och installationernas påverkan på planlösningsarbetet
 • Kunna tillämpa erhållna kunskaper om hållbar utveckling när det gäller projektering av bostäder

Genom inhämtade kunskaper motsvarande lärandemålen ska studenten kunna skapa ett bostadshusprojekt med en detaljeringsgrad motsvarande bygglovhandlingar och tekniskt samråd.

Lärandemål, konstruktion

Det övergripande målet med kursen ur konstruktionssynpunkt är ge studenterna grundkunskaper för dimensionering av träkonstruktioner. Efter godkänd kurs ska studenten:

 • Kunna dimensionera takbalkar/takåsar i trä
 • Kunna dimensionera pelare/vertikala reglar i trä
 • Ha kännedom om stomplaner

Genom förvärvade kunskaper motsvarande lärandemålen ska studenten kunna dimensionera ett bostadshus i trä med tak och vägg.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

HS1008 Konstruktionsteknik

AF1730 BIM

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROB - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tentamen, som innefattar föreläsningar kring följande ämnen som ingår i kursen: trä- och stålkonstruktion, byggfysik och installation.

Övriga krav för slutbetyg

Betygskriterier meddela vid kursstart. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Zeev Bohbot

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1001

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Zeev Bohbot, bohbot@kth.se

Övergångsbestämmelser

Sista undervisningstillfälle: HT21

Sista examinationstillfället: HT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1749

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2210

Sista undervisningstillfälle: HT21

Sista examinationstillfället: HT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1749