HS1002 Byggfysik med byggmateriallära 7,5 hp

Building Physics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Material

 • Beskriva de vanligaste aggregationsformerna
 • Beskriva isotropa och anisotropa material
 • Beskriva porositetens betydelse för materialens egenskaper
 • Beräkna porositet och porvolym för ett poröst material
 • Beskriva delmaterial, tillverkning/framställning, fuktegenskaper, värmeledningsegenskaper och beständighet för de i kursen ingående byggnadsmaterialen (betong, lättbetong, trä, skivmaterial, isolermaterial och tegel)
 • Beskriva tillverkning/framställning, egenskaper för stål och metaller

Värme

 • Beskriva fysikaliska grunderna för värmetransport (ledning, strålning, konvektion samt randvillkor)
 • Beskriva solstrålningens våglängdsintervall, intensitet mm
 • Beräkna u-värden för byggdelar i klimatskalet bestående av homogena skikt (inklusive ventilerad respektive oventilerad luftspalt)
 • Beräkna regelandelen vid s600 respektive s1200 i en yttervägg med ett sammansatt skikt
 • Beräkna u-värden för byggdelar i klimatskalet bestående av flera skikt varav ett sammansatt skikt (inklusive ventilerad respektive oventilerad luftspalt)
 • Beräkna temperaturer på innerytor, ytterytor samt i skiktgränser i byggdelar med flera skikt
 • Beskriva värmekapacitet och tidskonstant och hur de påverkar byggnadens inneklimat och effektbehov
 • Beräkna dvut utifrån givet värde på tidskonstanten
 • Beräkna en byggnads effekt- och energibehov för transmission och ventilation
 • Beskriva mätning av värmetekniska storheter

Fukt

 • Beräkna ånghalt och relativ fuktighet i utomhus- och inomhusluft
 • Beräkna och besvara frågor om fukttillskottets storlek samt de faktorer som påverkar det
 • Skissa inomhus- och utomhusluftens variation i ånghalt och rf över året
 • Definiera byggfukt och beskriva storleksordningen och konsekvenserna av byggfukt i olika material
 • Definiera slagregn och beskriva slagregnsbelastning
 • Beskriva markfukt
 • Definiera fukthalt och fuktkvotdefiniera fibermättnadspunkten
 • Fuktrörelser för trä i olika riktningar från 0 till fibermättnad
 • Definiera och skissa en jämviktsfuktkurva och hysteres
 • Beräkna uppfuktning och uttorkning av ett material m h a jämviktsfuktkurvor
 • Beskriva drivkraft och faktorer som påverkar ett poröst materials kapillärsugande förmåga (sughöjd, sughastighet)
 • Beskriva fysikaliska grunder för fukttransport genom ett material (diffusion och kapillärsugning)
 • Beräkna ånghaltsfördelningen inuti en konstruktion med flera skikt
 • Beräkna om det blir kondens inuti en konstruktion med flera skikt
 • Kritiskt fukttillstånd med hänsyn till biologiskt angrepp för trä
 • Bedöma kondensrisk/olämpligt utförande (förhöjda fukttillstånd, rfkrit) för konstruktion med flera skikt m h a ”tumregler”
 • Beräkna om ytkondensation uppträder utifrån givna lufttemperaturer, fukttillskott och rf
 • Hur man tar fram en jämviktskurva för ett material ur ett experiment
 • Hur man mäter ett materials kapillärsugande förmåga i ett experiment
 • Hur man mäter storleksförändring vid svällning respektive krympning för ett plant material i ett experiment
 • Beskriva tvåstegsprincipen samt skissa en yttervägg utförd enligt densamma
 • Beskriva olika fuktmätningsmetoder

Fuktkonvektion

 • Beskriva ventilationens påverkan på tryckfördelningen i en byggnad
 • Beskriva vindens påverkan på tryckfördelningen i en byggnad
 • Beskriva den termiska drivkraftens påverkan på tryckfördelningen i en byggnad
 • Beräkna tryckskillnaden (inne – ute) p g a termisk drivkraft för en byggnad
 • Beräkna luftmängd och fuktmängd som transporteras genom otätheter i en byggnad m h a turbulent strömning

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Värmelära; transmission, strålning, konvektion, värmekapacitet; beräkningskunskap.
 • U-värdesberäkning, effekt- och energibehovsberäkning
 • Fukt; fukt i luft och material, beräkningskunskap.
 • Fukttransport; kapillärt, diffusion, konvektion; beräkningskunskap.
 • Luft; lufttransport p g a termisk och påtvingad drivkraft; beräkningskunskap.
 • Byggnadsmaterial
  - betong; delmaterial, egenskaper
  - lättbetong, tillverkning, egenskaper
  - isolermaterial, tillverkning, egenskaper
  trä; framställning, egenskaper
  - skivmaterial, tillverkning, egenskaper
  - tegel; tillverkning, egenskaper
  - stål och metaller; egenskaper
 • Laboration med mätningar av kapillärsugning för ett material, hygroskopicitet för tre material, krympning/svällning för trä

Behörighet

Litteratur

Sandin, Kenneth, Praktisk husbyggnadsteknik, LTH (kompendium)
Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial, Studentlitteratur
Sandin, Kenneth, Värme och Fukt, LTH (kompendium)
Byggfysik – Övningsuppgifter, KTH Syd, Byggteknik och design
Diverse kopierat material

Aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 7,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 7 hp), betygsskala A-F
Godkänd laboration (LAB1; 0,5 hp), betygsskala P/F
Betygsskala för kursen A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2201

Kursen ersätts av kurs AF1711 fr o m HT09.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.