HS1006 Byggprocessen 7,5 hp

The Building Process

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • beskriva byggprocessens olika förlopp och vilka lagar och bestämmelser som påverkar byggprocessen
 • beskriva de olika parterna i byggprocessen och ange deras arbetsuppgifter
 • beskriva och analysera olika entreprenadformer
 • beskriva och analysera olika ersättningsformer
 • identifiera och analysera olika upphandlingsformer
 • beskriva betydelsen av olika ledarskapsroller och kommunikation

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar de centrala delarna i byggpocessen: lagar och bestämmelser, olika parter, entreprenadformer och ersättningsformer, val och regler för olika upphandlingsformer.
Kursen behandlar också grundläggande delar inom entreprenadjuridik samt ledarskap och kommunikation.

Behörighet

Studerande i årskurs 2 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design.

Litteratur

Nordstrand, Uno: Byggprocessen, Liber
Allmänna bestämmelser AB04, Svensk Byggtjänst
Wilke, Claes-Göran: Chef eller ledare?, kompendium i ledarskap

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp, betygsskala A-F)
Godkänt projektuppgift (PRO1; 3,0 hp, betygsskala P/F)

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Thomas Johansson, thojoh@kth.se

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer 6H2205

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.