HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp

Urban Planning

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Arkitektur
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Mål för betyget E:

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • grundläggande begrepp i plan- och bygglagen
 • utforma ett mindre område som omfattar olika bebyggelsetyper och därefter rita en detaljplaneillustration med hjälp av cad
 • göra en detaljplanekarta med detaljplanebestämmelser
 • redovisa hur en detaljplan formellt hanteras fram till laga kraft
 • presentera en färdig detaljplan på ett åskådligt sätt
 • redogöra för upprättande av bygglov
 • grundläggande fastighetsrättsliga begrepp
 • beräkna det totala vattenbehovet för ett område med olika bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner
 • beräkna avrinningen av spill- och dagvatten för ett område med olika bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner
 • dimensionera vatten-, spill- och dagvattenledningar från detta område
 • redogöra för en gatas geometriska utformning i plan och profil samt gatukroppens uppbyggnad

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Bebyggelseutveckling
 • Kommunal markanvändningsplanering
 • Bygglov och detaljplan
 • Vattenbehov i ett samhälle
 • Dimensionering av va-ledningar
 • Gatas geometriska utformning i plan och profil
 • Gatukroppens olika lager och deras funktioner

Behörighet

Studerande i årskurs 2 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Minst 20 hp i kurserna:
AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design
AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära
HS1005 Fältmätningsteknik med matematisk statistik
AF1722 / HS1006 Byggprocessen
AF1723 Bygglogistik och riskhantering

Rekommenderade förkunskaper

Strömningslära

Litteratur

Adolfsson, K. och Boberg, S. Detaljplanehandboken. Handbok för detaljplanering enligt plan- och byggnadslagen, PBL

Julstad, B. Fastighetsindelning och markanvändning

Plan- och bygglagen 2010:900

Fastighetsbildningslagen 1970:988

Kompendium i Vägteknik, KTH Avdelningen för Vägteknik

Övrig litteratur meddelas vid kursstart.

Utrustningskrav

Enligt information i kurs-PM

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen innehåller obligatoriska moment, enligt information i kurs-PM.

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (TEN1, lägst betyg E), godkända övningsuppgifter och projekt (PRO1) samt deltagande i obligatoriska moment.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Eva Knutsson (evakn@byv.kth.se),

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2209

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.