HS1010 Geologi och geoteknik 7,5 hp

Geology and Soil Mechanics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Mål för betyget E.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • Beskriva berg och jordarter i Sverige; bildningssätt, klassificering, benämning och tekniska egenskaper
 • Förstå geologiska och hydrogeologiska processers inverkan på landskapet
 • Ha grundläggande kunskaper om vattnets förekomst och strömning i mark
 • Tolka geologiska och geotekniska data
 • Genomföra en enkel analys av jordprov i laboratorium
 • Genomföra enkla sättningsberäkningar
 • Genomföra enkla beräkningar av jordtryck

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Jordklotets uppbyggnad och plattektonikgeologiska processer
 • Sveriges geologi
 • Mineral och bergarter
 • Jordarters benämning och klassificering
 • Markvatten och grundvatten
 • Geologiska kartor
 • Geotekniska undersökningsmetoder
 • Geotekniska provtagningsmetoder
 • Spänningar i jord
 • Sättningar i jord
 • Jordtryck
 • Släntstabilitet

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

HS1007 Strömningslära

Litteratur

Lundqvist, J: Geologi, Studentlitteratur Lund
Knutsson et al: Grundvatten, teori & tillämpningar, AB Svensk Byggtjänst
Sällfors, G: Geoteknik, Chalmers tekniska högskola
Sällfors, G: Geoteknik, räkneuppgifter, Chalmers tekniska högskola

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betyg A-F
Övningar och laboration (ÖVN1; 3 hp)

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Thomas Johansson (thojoh@kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2211

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.