HS1018 Vattenresursteknik med GIS 7,5 hp

Water Resources Engineering with GIS

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60419

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  20 - 20

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

 • Del av program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60763

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  20 - 20

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Viktors Zilinskis <viktorsz@kth.se>

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • genomföra en analys av ett samhälles vattenbehov
 • dimensionera vattenledningar till samhället
 • avgränsa ett tillrinningsområde för en vattentäkt och göra en vattenbalansberäkning
 • konstruera en konceptuell modell av en akvifer
 • identifiera intressekonflikter vid vattenuttag och föreslå vattenskyddsområde för täkten
 • presentera kartor i GIS
 • använda sig av enkla analysmetoder i GIS
 • presentera den genomförda utredningen av vattenförsörjning skriftligt
 • presentera genomförd utredning muntligt

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Vattenresursfrågor i ett globalt och lokalt perspektiv
 • Systemanalys inom hydrologi: ytvatten, grundvatten, vattenförsörjning och avlopp
 • Vattenresursplanering i ett avrinningsområde, EG:s ramdirektiv
 • Vattenbehovet i ett samhälle
 • Dimensionering av ledningar
 • Dricksvattenkvalitet
 • GIS
 • Digitala kartor
 • Analysmetoder i GIS

Behörighet

Studenter i årskurs 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design.

HS1007 Strömningslära
HS1009 Samhällsplanering
HS1029 Geologi och geoteknik
eller motsvarande kurser

Litteratur

Nordström, A: Dricksvatten för en hållbar utveckling, Studentlitteratur 2005
Utdrag ur: Allmänna vattenledningsnät, VAV, P83, 2001

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projektuppgift (PROA, 6 hp), betygsskala A-F
Tentamen (TENA, 1,5 hp), betygsskala A-F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Therese Isaksson (theresei@kth.se)

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer: 6H3205

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.