HS1018 Vattenresursteknik med GIS 7,5 hp

Water Resources Engineering with GIS

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Vattenresursfrågor i ett globalt och lokalt perspektiv
 • Systemanalys inom hydrologi: ytvatten, grundvatten, vattenförsörjning och avlopp
 • Vattenresursplanering i ett avrinningsområde, EG:s ramdirektiv
 • Vattenbehovet i ett samhälle
 • Dimensionering av ledningar
 • Dricksvattenkvalitet
 • GIS
 • Digitala kartor
 • Analysmetoder i GIS

Lärandemål *

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • genomföra en analys av ett samhälles vattenbehov
 • dimensionera vattenledningar till samhället
 • avgränsa ett tillrinningsområde för en vattentäkt och göra en vattenbalansberäkning
 • konstruera en konceptuell modell av en akvifer
 • identifiera intressekonflikter vid vattenuttag och föreslå vattenskyddsområde för täkten
 • presentera kartor i GIS
 • använda sig av enkla analysmetoder i GIS
 • presentera den genomförda utredningen av vattenförsörjning skriftligt
 • presentera genomförd utredning muntligt
 • Beakta vattenförsörjningen ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Studenter i årskurs 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design.

HS1007 Strömningslära
HS1009 Samhällsplanering
HS1029 Geologi och geoteknik
eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Nordström, A: Dricksvatten för en hållbar utveckling, Studentlitteratur 2005
Utdrag ur: Allmänna vattenledningsnät, VAV, P83, 2001

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Projektuppgift (PROA, 6 hp), betygsskala A-F
Tentamen (TENA, 1,5 hp), betygsskala A-F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Silfwerbrand

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1018

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Therese Isaksson (theresei@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer: 6H3205