HS1019 Planering av ett byggprojekt 7,5 hp

Planning of a Construction Project

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TIBYH3 för programstuderande

VT20 TIBYH3 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61273

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  20 - 40

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Thomas Johansson <thojoh@kth.se>

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • upprätta en detaljerad produktionsplanering för enklare byggprojekt med avseende på byggstyrning
 • presentera arbetsplatsens planer för för etablering, inköp, materialadministration, ledning m m
 • ta fram ett färdigt anbud, göra en anbudskalkyl på ett större projekt

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Byggstyrning
 • Byggsystem och byggmetoder
 • Ekonomi- och kvalitetsstyrning
 • Materialadministration och inköp
 • Arbetsledning på arbetsplatsen 

Kursupplägg

Arbetsformerna är föreläsningar, övningsuppgifter samt dataövningar

Behörighet

Studerande i årskurs 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

HS1015 Byggstyrning
eller motsvarande kurs

Litteratur

Nordstrand, Uno: Byggprocessen
Nordstrand, Uno: Byggstyrning
Ritningar och tekniska beskrivningar

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen och ett projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (TENA 2,5 hp, betygsskala P/F) samt godkänd projektuppgift (PROA 5,0 hp, lägst betyg E).

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Thomas Johansson, thojoh@kth.se

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.