Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Arbetet skall omfatta problemställningar som ger fördjupning/breddning inom teknikområdet. Arbetet förläggs normalt till en arbetsplats utanför KTH. Studenten handleds under arbetet av handledare vid såväl KTH som av uppdragsgivaren.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HS101X (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Arbetet skall omfatta problemställningar som ger fördjupning/breddning inom teknikområdet. Arbetet förläggs normalt till en arbetsplats utanför KTH.

Lärandemål

Att studenten självständigt ska tillämpa de ingenjörsmässiga kunskaper som förvärvats under utbildningen.

Efter godkänd kurs ska studenten:

 • kunna tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen på verkliga problem
 • självständigt kunna analysera och bearbeta en större problemställning inom teknikområdet
 • visa förmåga att reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat
 • kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med höga krav på struktur, formalia och språkbehandling
 • kunna skriva en rapportsammanfattning på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • visa förmåga att integrera begreppet hållbar utveckling i examensarbetet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 hp avklarat inom utbildningsprogrammet samt godkänt i obligatoriska kurser för vald inriktning och de fördjupningskurser som krävs för arbetet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • XUP3 - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet kommer att bedömas avseende:

 • process
 • ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll
 • presentation

För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av de tre bedömningsgrunderna. Betyget utgör en helhetsbedömning och sätts av examinator.

För examination krävs deltagande i föreläsningar/seminarier i vetenskaplig teori och metod.

För examination krävs godkänd och seminariebehandlad slutrapport samt deltagande i opponering. Hela examensarbetet rapporteras som ett moment om 15,0 hp. Examensarbetets titel på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt examensarbete ska delredovisning vara genomförd. Skriftlig veckovis tidsrapportering ska vara inlämnad. Examensarbetet ska vara plagiatkontrollerat och den godkända samt seminariebehandlade slutrapporten ska vara inlämnad enligt avdelningens instruktioner. 

Betyg sätts enligt betygsskala A-F. Godkänt betyg är A-E, med A som högsta betyg.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Zeev Bohbot

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS101X

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Zeev Bohbot (zeev.bohbot@byv.kth.se)

Övergångsbestämmelser

Sista examinationstillfället: VT21

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: 2

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF179X 

Övrig information

Sista examinationstillfället: VT21

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: 2

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF179X