HS101X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Constructional Engineering and Design, First Cycle

Arbetet skall omfatta problemställningar som ger fördjupning/breddning inom teknikområdet. Arbetet förläggs normalt till en arbetsplats utanför KTH. Studenten handleds under arbetet av handledare vid såväl KTH som av uppdragsgivaren.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Arbetet skall omfatta problemställningar som ger fördjupning/breddning inom teknikområdet. Arbetet förläggs normalt till en arbetsplats utanför KTH.

Lärandemål *

Att studenten självständigt ska tillämpa de ingenjörsmässiga kunskaper som förvärvats under utbildningen.

Efter godkänd kurs ska studenten:

 • kunna tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen på verkliga problem
 • självständigt kunna analysera och bearbeta en större problemställning inom teknikområdet
 • visa förmåga att reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat
 • kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med höga krav på struktur, formalia och språkbehandling
 • kunna skriva en rapportsammanfattning på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • visa förmåga att integrera begreppet hållbar utveckling i examensarbetet

Kursupplägg

Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans med en annan student. I det senare fallet skall examinator tillse att varje students arbetsinsats motsvarar kraven för individuellt examensarbete. 

Examensarbetet bedrivs med stöd av akademisk handledare samt handledare med koppling till näringslivet.

Examensarbetet ska delredovisas efter halva läsperioden och slutredovisas skriftligt och muntligt på svenska - eller engelska efter examinators godkännande. För fullgjord kurs krävs opponering på annans samt försvar av eget arbete.

Se i övrigt anvisningar för examensarbete vid ABE/Byggteknik och design.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 120 hp avklarat inom utbildningsprogrammet samt godkänt i obligatoriska kurser för vald inriktning och de fördjupningskurser som krävs för arbetet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • XUP1 - Delredovisning, 11,0 hp, betygsskala: P, F
 • XUP2 - Slutredovisning, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet kommer att bedömas avseende:

 • process
 • ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll
 • presentation

För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av de tre bedömningsgrunderna. Betyget utgör en helhetsbedömning och sätts av examinator.

För examination krävs deltagande i föreläsningar/seminarier i vetenskaplig teori och metod.

För examination krävs godkänd och seminariebehandlad slutrapport samt deltagande i opponering. Hela examensarbetet rapporteras som ett moment om 15,0 hp. Examensarbetets titel på svenska och engelska skrivs in i betyget. 

Övriga krav för slutbetyg *

För godkänt examensarbete ska delredovisning vara genomförd. Skriftlig veckovis tidsrapportering ska vara inlämnad. Examensarbetet ska vara plagiatkontrollerat och den godkända samt seminariebehandlade slutrapporten ska vara inlämnad enligt avdelningens instruktioner. 

Betyg sätts enligt betygsskala A-F. Godkänt betyg är A-E, med A som högsta betyg.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Zeev Bohbot

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS101X

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Zeev Bohbot (zeev.bohbot@byv.kth.se)