HS1025 Arkitektur, skissprocessen 7,5 hp

Architecture, the Sketch process

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Öppen för alla program

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Arkitektur
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha grundläggande kunskap och förståelse för den kreativa processen i arkitektens arbete, särskilt samarbetet med byggingenjören.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen utgår från skissprocessen fram till och med framtagandet av systemhandlingar och lägger stor vikt på samspelet mellan olika aktörer i byggprocessen.

Exempel på kursmoment:

 • Arkitekturens elementa
  Exempel på begrepp som behandlas: Ändamål och plats. Rum och volym. Detalj och helhet. Skala och anpassning.
 • Arkitekturens tillblivelse
  Bygg-, skiss- och planprocessen. Hur fungerar de? Vilka är aktörerna och ved består deras roll i? vad kan förändras och hur kan vi skapa bättre möjligheter för god arkitektur och bra miljöer.
 • Skissuppgift, kroki- och teckningsövning
  Kortare skiss- och övningsuppgifter med direkt genomgång. En längre individuell gestaltningsuppgift med handledning samt en avslutande gemensam kritikgenomgång. Kroki- och formövningar.
 • Arkitekturens historia
  Upplevelse av arkitektur. Litteratur och föreläsning. Arkitekturhistorisk översikt. Huvudströmningar i arkitekturen med betoning på nutida arkitektur. Stadsvandring med övningsuppgift, studiebesök och föreläsningar.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, övningsuppgifter, projektuppgifter, seminarier, litteraturstudier och studiebesök. Projektuppgifter löses individuellt och i grupp.

Behörighet

Kursen HS1000 Tekniskt projekt, Byggteknik och design, AF1710 Byggtetknik 1 - husbyggnad och design, eller motsvarande.

Litteratur

Caldenby, Clas: Att bygga ett land, (tentamen)
Lundberg, Erik: Arkitekturens formspråk

Examination

 • PROA - Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projekt (PRO1; 5 hp).
Godkända övningar (ÖVN1; 2 hp).
70 % närvaro på föreläsningar samt studiebesök.
Godkända projekt- och övningsuppgifter.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Zeev Bohbot <zeev.bohbot@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer 6H3213

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.